Vedtægter

 

                              

                                                  

                VEDTÆGTER

                                  UNDLØSE VANDVÆRK A.m.b.a.

 • 1

Selskabet, der er stiftet den 01-01-2011 er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er

UNDLØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Selskabet har hjemsted i Holbæk Kommune.

FORMÅL

 • 2

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og

det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde

med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i

vandforsynings spørgsmål samt deraf afledte forhold.

MEDLEMMER

 • 3

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af

selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder / andelsboliger, er det ejerne af de enkelte ejendomme, der er medlem.

Den der har tinglyst adkomst på ejendommen, kan give en anden myndig person, der er bosiddende på ejendommen, fuldmagt til at varetage sine interesser i selskabet og i selskabets bestyrelse.

Ved flytning af ejendommen, udtræder man automatisk af bestyrelsen.

Den der har tinglyst adkomst til ejendommen, kan til enhver tid tilbagekalde en fuldmagt.

Ovenstående gælder ikke for udlejningsejendomme. Her er det kun ejer der har stemmeret.

MEDLEMMERNES RETTIGHEDER

 • 4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Holbæk Kommune fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER OG HÆFTELSER I ØVRIGT

 • 5

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte

kapital.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vand-

Værkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo -

forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over

for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

UDTRÆDEN AF SELSKABET

 • 6

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis

ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, eller bebyggelsen nedlægges, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

LEVERING TIL IKKE - MEDLEMMER (KØBERE)

 • 7

Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige

omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne

få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres

leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

GENERALFORSAMLING

 • 8

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstra ordinære, sker med mindst 10 dages varsel, ved særskilt meddelelse til hver enkelt andelshaver på mail, samt opslag

på Facebook og vandværkets hjemmeside – www.undloese-vand.dk Generalforsamlingens dagsorden fastlægges senest 14 dage forud for dens afholdelse. Forslag som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor forslag fra andelshaverne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand skriftligt, senest d. 15. februar. Sådanne forslag skal udsendes med indkaldelsen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 50 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af

den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

STEMMERET OG AFSTEMNINGER

 • 9

Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at

overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til

stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende

ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

BESTYRELSEN

 • 10

Selskabets bestyrelse består af mindst 5 og højst 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen,

idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 3 (2) og 4 (3) medlemmer.

Lige årstal 3 (2), de ulige 4 (3) bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Herudover er der 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal.

Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Suppleanter vælges for 2 år ad gangen, en på valg hvert år.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Revisorer består af 2 folkevalgte.

Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisor, for en 2 års periode. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst 4 af medlemmerne er til

stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og

ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og

vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de

tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl.. eventuelle henlæggelser, skal

forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

TEGNINGSRET

 • 11

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

REGNSKAB

 • 12

Selskabets regnskabsår løber fra den 1-1 til den 31-12 .

Den årlige overdækning, der måtte fremkomme efter evt. forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Overdækningen skal nedbringes over en passende periode gennem takstnedsættelser og/eller investeringer i anlæg.

Bestyrelsen har meddelt prokura til kasserer, for så vidt angår vandværkets daglige drift.

Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af de generalforsamlings

valgte revisorer.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

OPLØSNING

 • 13

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.

Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion

med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et

eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

Vedtaget på generalforsamlingen den. 8. marts 2023, og træder i kraft denne dato.

generalforsamlingen

den 8. marts 2023

Kim Lyngdorff

Formand

Dirigent

Nete Lundholm