Regulativ

 

 

Regulativ for private almene vandforsyninger i Holbæk Kommune

­­­

Udarbejdet af: Holbæk Vandråd på baggrund af Branchevejledningen fra Danske Vandværker

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse  2

Forord  7

1         Indledende bestemmelser  8

1.1     Regulativ for private almene vandforsyninger i Holbæk Kommune   8

1.1.1          Regulativet  8

1.1.2          Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag  8

1.1.3          Vandmålere og betaling efter målt vandforbrug  8

1.1.4          Offentliggørelse af oplysninger om vandkvaliteten   8

1.1.5          Installationsarbejder  8

1.1.6          Målere – størrelse, placering, kontrol og indgreb   8

1.1.7          Brandtekniske foranstaltninger  9

1.1.8          Morarenter  9

1.1.9          Inddrivelse af restancer  9

1.1.10        Vandafgift  9

1.1.11        Vandselskaber  9

1.1.12        Ejer og bruger  9

1.1.13        Ejendom    9

1.1.14        Ejerens underretning til brugere   10

1.2     Vandforsyningens anlæg m.v. 10

2         Vandforsyningens styrelse  12

2.1.1          Oplysninger om vandforsyningen  12

2.1.2          Afgørelser  12

2.1.3          Takstblad   12

2.1.4          Medlemskab   12

3         Ret til forsyning med vand  13

3.1     Ret til forsyning med vand   13

3.1.1          Vilkår for forsyning  13

3.1.2          Sekundavand   13

3.2     Forsyning af erhvervsvirksomheder  14

3.3     Forsyning af brandtekniske installationer  14

3.3.1          Slangevinder og brandskabe   14

3.4     Reserveforsyning  14

3.5     Levering af byggevand   15

3.6     Trykstød   15

3.7     Udstykning, byggemodning m.v. 15

4         Forsyningsledninger  16

4.1     Anlæg af forsyningsledninger  16

4.2     Tinglysning  16

5         Stikledninger  17

5.1     Anlæg og vedligeholdelse af stikledninger  17

5.2     Stikledning til ejendomme   17

5.3     Udstykning, sammenlægning og omlægning  17

5.4     Ubenyttet ejendom    18

5.5     Fejl på stikledninger og stophaner  18

5.6     Fri adgang til stophane   18

6         Opretholdelse af tryk og forsyning  19

6.1     Vandtryk  19

6.2     Aflukning  19

6.3     Ulemper  19

6.4     Indskrænkning af vandforbruget  20

7         Vandforsyning til brandslukning  21

7.1     Etablering og vedligeholdelse   21

7.2     Flytning af forsyningsledning  21

7.3     Brug af brandhaner  21

7.4     Oplysning om brandvand   21

8         Vandinstallationer  22

8.1     Generelt vedrørende vandinstallationer  22

8.1.1          Grundejeren   22

8.1.2          Nyanlæg og væsentlig ændring  22

8.1.3          Vandinstallationer  23

8.1.4          Fabriksfremstillede produkter godkendt til drikkevand   23

8.1.5          Fejl på vandinstallationer  23

8.1.6          Forsvarlig funktion   24

8.1.7          Ubenyttede vandinstallationer  24

8.1.8          Arbejde på ejerens bekostning  24

8.1.9          Aktuel fare for forurening  24

8.2     Andre vandinstallationer i bygninger  24

8.2.1          Trykforøgeranlæg og trykreduktionsanlæg  24

8.2.2          Brandtekniske installationer  25

8.2.3          Regnvandsanlæg og sekundavand  25

8.3     Vandinstallationer m.v. i jord   25

8.3.1          Ændring af jordledning ved ombygning  25

8.3.2          Udgifter til omlægning af jordledning  25

8.3.3          Målerbrønde   25

9         Afregningsmålere  26

9.1     Generelle bestemmelser om installationer til måling af vandforbrug  26

9.2     Afregning af samlet vandforbrug  26

9.3     Placering af afregningsmåler  26

9.4     Vandforsyningens ejendom    27

9.5     Aflæsning  27

9.6     Vedligeholdelse og udskiftning  27

9.7     Størrelse og type   27

9.8     Ændring af vandforbruget  27

9.9     Ejerens ansvar  28

9.10   Utætheder eller fejl 28

9.11   Indgreb m.v. i afregningsmålere   28

9.12   Overgang fra fælles til individuel afregning  28

9.13   Ejerens ansvar, rettigheder og pligter  28

9.14   Målerteknisk kontrol 28

9.15   Kontrol af afregningsmåleren   28

9.16   Selvaflæsning  29

9.16.1        Fjernaflæsning  29

9.17   Tilsyn med afregningsmålere   29

10      Vandspild  31

10.1   Benyttelse og spild af vand   31

10.2   Vandspild før afregningsmåler  31

10.3   Lukning af vandtilførsel ved fare for forurening som følge af vandspild   31

11      Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt  32

11.1   Det kommunale tilsyn   32

11.2   Vandforsyningens adgang til vandinstallationer  32

11.3   Oplysninger om vandforbrug  32

11.4   Egenkontrol af vandforsyningens afregningsmålere   32

11.5   Information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet  32

12      Anlægsbidrag  33

12.1   Anlægsbidrag  33

12.2   Betaling af anlægsbidrag  33

12.3   Forsyningsledningsnettets alder  33

12.4   Tilslutning til ny forsyningsledning  33

12.5   Betaling af anlægsbidrag til en udstykning  33

12.6   Betaling af stikledningsbidrag i en udstykning  33

12.7   Anlægsbidrag til vand til midlertidigt forbrug  34

12.8   Ændret anvendelse af ejendom    34

12.9   Anlægsbidrag ved væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget  34

13      Driftsbidrag  35

13.1   Betaling for leveret vand og undtagelser herfra  35

13.2   Fast bidrag til ejendomme uden installationer  35

13.3   Driftsbidrag til midlertidigt brug  35

13.4   Driftsbidrag til brandtekniske installationer  35

13.5   Eftergivelse af statsafgift ved brud   35

13.6   Driftsbidrag ved skønnet vandforbrug  35

14      Betaling af anlægs- og driftsbidrag  36

14.1   Anlægsbidrag og driftsbidrag på ejendomsniveau  36

14.1.1        Betaling af anlægsbidrag  36

14.1.2        Betaling af driftsbidrag  36

14.1.2.1    Inddrivelse af gæld   37

14.1.3        Afdragsvis betaling eller henstand   37

14.1.4        Åbning ved ejerskifte   37

14.2   Driftsbidrag efter § 2 i bekendtgørelse om individuel afregning efter målt forbrug  37

14.2.1        Individuel afregning af driftsbidrag  37

14.2.2        Specificeret opkrævning  37

14.2.3        Bortfald af ejers hæftelse for brugers driftsbidrag  37

14.2.4        Fraflytning  37

14.2.5        Meddelelse om ny bruger  38

14.2.6        Åbne for vandet til ny bruger  38

14.2.7        Ejendommens ejers hæftelse for driftsbidrag  38

14.3   Ejerskifte   38

15      Klage  39

16      Straf 40

16.1   Bødestraf efter vandforsyningslovens § 84  40

16.2   Bødestraf for uautoriseret arbejde på installationer  40

16.3   Bødestraf efter bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter  40

16.4   Bødestraf efter bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling  41

17      Ikrafttrædelse og offentliggørelse  42

18      Bilag 1  43

Forord

Almene vandforsyninger skal udarbejde et regulativ med de nærmere regler om retten til forsyning med vand og om de forpligtelser, der påhviler ejendommens ejer. Regulativet er således vandforsyningens leveringsbetingelser.

Regulativet skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den eller de kommuner, hvor vandet forbruges. Se de nærmere retningslinjer i vandforsyningslovens § 55.

Danske Vandværker og DANVA har udarbejdet en branchevejledning, som vandforsyningerne kan tage udgangspunkt i ved ændring af regulativ. Branchevejledningen er udarbejdet i tæt samarbejde med Aarhus Vand, Trefor, Arwos og Samn Forsyning. Under udarbejdelsen har der været kontakt med Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, Beredskabsstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som de ansvarlige ressortmyndigheder. Advokatfirmaet Horten har under hele processen bistået som juridisk sparringspartner og har kvalitetsikret vejledningen.

Holbæk Vandråd har valgt at anvende branchevejledningen som skabelon for udarbejdelsen af dette regulativ.

Når en vandforsyning foretager væsentlige ændringer af sit regulativ, skal forbrugerne i henhold til klagenævnspraksis varsles herom. Der er ikke nogen faste regler om varsling og frister herfor i forbindelse med ændringer af et vandregulativ, men det anbefales, at vandforsyningen – efter kommunalbestyrelsen godkendelse af regulativet - foretager en advisering af forbrugerne med minimums 3 måneders varsel, før det nye regulativ træder i kraft.

1                     Indledende bestemmelser

1.1               Regulativ for private almene vandforsyninger i Holbæk Kommune

Dette regulativ er udfærdiget af Holbæk Vandråd, og gælder for vandforsyningerne oplistet i bilag 1.

Regulativet er godkendt af kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune den 24. maj 2023.

Regulativet kan downloades på vandforsyningens hjemmeside eller udleveres vederlagsfrit af vandforsyningen.

1.1.1            Regulativet

Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55 i vandforsyningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022.

1.1.2            Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag

Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med vandforsyningslovens § 53, stk. 1.

1.1.3            Vandmålere og betaling efter målt vandforbrug

Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter målt forbrug er i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 525 af 14. juni 1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau og bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 5 og 6.

1.1.4            Offentliggørelse af oplysninger om vandkvaliteten

Bestemmelser om offentliggørelse af det leverede vands kvalitet m.v. er i overensstemmelse med vandforsyningslovens § 57, stk. 2 og § 31 i bekendtgørelse nr. 1383 af 3. oktober 2022 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 7.

1.1.5            Installationsarbejder

Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede VVS-installatører er i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 30 af 11. januar 2019 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (autorisationsloven).

1.1.6            Målere – størrelse, placering, kontrol og indgreb

Bestemmelserne om kontrol med og indgreb i målere er i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018 om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas el eller varme og bekendtgørelse nr. 563 af 2. juni 2014 om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling.

1.1.7            Brandtekniske foranstaltninger

Bestemmelserne om brandtekniske foranstaltninger er i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1085 af 25. oktober 2019 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, jf. lovbekendtgørelse 314 af 3. april 2017 (Beredskabsloven).

1.1.8            Morarenter

Bestemmelser om morarenter er i overensstemmelse med lovbekendtgørelse 459 af 13. maj 2014 om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven).

1.1.9            Inddrivelse af restancer

1.1.10        Vandafgift

Bestemmelser om afgifter for vand er i overensstemmelse med lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 25. februar 2020 (vandafgiftsloven).

1.1.11        Vandselskaber

Bestemmelser om forholdet mellem en vandforsyning omfattet af vandsektorloven (vandselskab) og kommunen er i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 1693 af 16. august 2021 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven).

1.1.12        Ejer og bruger

I dette regulativ angiver betegnelsen ejer grundejeren, når en bestemmelse ikke specifikt angiver, at ejerlejlighedsforhold eller specielle forhold, som nævnt i punkt 14.1, også er omfattet af den pågældende bestemmelse.

For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtet over for vandforsyningen, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser.

Ved betegnelsen bruger forstås en person, som ikke ejer den til vandselskabet tilsluttede ejendom, men er den kontraktmæssige indehaver af retten til at benytte en enhed eksempelvis lejeren af en lejlighed, beboeren af en andelslejlighed eller anden ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer, og beboeren af en tjenestebolig.

Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens § 19.

1.1.13        Ejendom

Medmindre andet fremgår af regulativet, forstås ved en ejendom, et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet. Se udstykningslovens § 2, lovbekendtgørelse nr. 769 af 7. juni 2018 om udstykning og anden registrering i matriklen (udstykningsloven).

Ved individuel afregning efter målt forbrug angiver betegnelsen ejendom mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre, der i følge notering i matriklen skal holdes forenet.

Betegnelsen enhed angiver den enkelte udlejnings- eller andelsenhed i en ejendom.

Ved en bolighed forståes en bolig med eget køkken i foreksempel et paracelhus, et rækkehus, et stuehus til en landbrugsejendom, en bolig i en etageejendom, en andelslejlighed, en ejerlejlighed eller et sommerhus, som benytter drikkevand til normal husholdning. Antallet af boligenheder i ejendommen tager udgangspunkt i det antal i Bygnings- og Boligregistret. Fælleshuse i bolig- eller andelsforeninger udgør normalt en særskilt boligenhed.

Ved et række-,kæde-, og etagehus regnes boboelsesejendomme, der har 2 eller flere boligenheder, der er tilsluttet den samme stikledning.

Ved en ejendom forståes i overenssstemmelse med udstykningsloven § 2 et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge noteringen i matriklen skal holdes samlet.

Som erhvervsejendomme regnes alle ejendomme, der ikke kan henføres til beboelse alene. Dette kan f.eks være: - industri- og håndværkervirksomheder, institutioner, hoteller, kontorer og ejendomme med blandet bolig- og erhverv, herunder landbrugsejendomme, der benytter drikkevand til andre formål en almindelig husholdning.

1.1.14        Ejerens underretning til brugere

Ejeren af en ejendom, der får vand fra vandforsyningen, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for vandforsyningen, jf. dog 9.13.

1.2               Vandforsyningens anlæg m.v.

I det følgende defineres en del af de begreber, der anvendes i regulativet. En del af definitionerne svarer til dem, som fremgår af Norm for almene vandforsyninger DS 442.

Almene vandforsyninger: Herved forstås anlæg som forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme, jf. vandforsyningslovens § 3, stk. 3. Som synonym anvendes ofte begrebet ”almen vandforsyning”.

Distributionsnet: Vandforsyningens ledningsnet fra udpumpningen fra vandforsyningsanlægget frem til skel, dvs. hovedledninger, forsyningsledninger og stikledninger.

Forsyningsledning: Den del af distributionsnettet, som transporterer færdigbehandlet vand fra hovedledningen til de enkelte ejendommes stikledninger.

Forsyningsområde: I vandforsyningsplanen fastlægges bl.a. de almene vandforsyningsanlægs forsyningsområder. Det naturlige forsyningsområde er det område, som vandforsyningsanlægget naturligt kan forsyne, herunder områder som først i fremtiden kan forsynes fra vandforsyningsanlægget.

Hovedanlæg: Vandforsyningens vandværksanlæg til indvinding og behandling af drikkevand, vandforsyningens råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.

Hovedledning: Den del af distributionsnettet, som transporterer færdigbehandlet vand fra vandbehandlingsanlægget, eventuelt via trykforøgeranlæg og beholderanlæg mv. til forsyningsledningerne.

Jordledning: Den ledning, der forbinder stikledningen med installationerne i ejendommens bygninger. Jordledningen ligger i jorden på ejendommens grundstykke fra skel. Jordledningen er en del af ejendommens vandinstallationer. Ved nyanlæg skal stikledning og hovedledning registreres ved digital opmåling. Samtidig registreres ventiler, stophaner og målerbrønde.

Stikledning: Stikledningen er den del af distributionsnettet, som transporterer vand fra forsyningsledningen til ejendommens skel.

Råvand: Ubehandlet vand, dvs. grundvand eller overfladevand.

Sekundavand: Vand af anden kvalitet end drikkevandskvalitet, som kan erstatte brugen af drikkevand eller på anden måde kompensere for anvendelsen af drikkevand.

Vand til husholdningsbrug: Vand til husholdningsbrug omfatter alt vand i husholdningen, dvs. til konsum og madlavning, personlig hygiejne, toiletskyl, tøjvask m.m.

Vandbehandlingsanlæg: Anlæg, hvori råvandet underkastes behandling med henblik på dets anvendelse til drikkevand.

Vandforsyning: Dette begreb anvendes som betegnelse for en vandforsyningsvirksomhed, dvs. den juridiske enhed som ejendommen afregner sit vandforbrug med. Vandforsyning benyttes ofte som synonym for vandværk eller vandforsyningsanlæg.

Vandforsyningsanlæg: Dette består af vandindvindingsanlægget samt hoved-, forsynings- og stikledninger og eventuelle pumper på ledningerne (distributionsnettet). Et vandforsyningsanlæg kan bestå af flere vandindvindingsanlæg, der leverer vand til samme distributionsnet.

Vandindvindingsanlæg: Omfatter boringer, brønde og andre anlæg til indtagning af vandet og endvidere vandbehandlingsanlæg og anlæg til udpumpning fra behandlingsanlæg, herunder eventuelle rentvandsbeholdere.

Vandinstallation: Omfatter installationer i bygninger og jord inden for grundgrænsen. Ledningsinstallationer i jord efter stikledningen, benævnes jordledninger, og er en del af vandinstallationen. Hertil hører også en eventuel afspærringsventil placeret på jordledningen. Vandinstallation er betegnet som vandindlæg i vandforsyningslovens § 50.

Stophane: Afspærringsanordning, der lukker for vandtilførslen til en eller flere ejendomme.

Vandværk: Dette begreb anvendes som synonymt med både vandindvindingsanlæg og vandforsyningsvirksomheden og er ofte anvendt i betegnelsen for den juridiske enhed, hvortil ejendommen afregner.

2                     Vandforsyningens styrelse

2.1.1            Oplysninger om vandforsyningen

Vandforsyningens ledelse består af en bestyrelse, direktør eller formand. Vandforsyningen leverer eller kan levere drikkevand til stort set alle boliger, virksomheder og landbrug inden for forsyningsområdet.

Vandforsyningen er 100 % ejet af et andelsselskab, interessentselskab eller andet, fx grundejerforening.

2.1.2            Afgørelser

Afgørelser, som ved det godkendte regulativ er henlagt til vandforsyningen, træffes af vandforsyningen.

2.1.3            Takstblad

Takster for anlægsbidrag, driftsbidrag og for etablering af midlertidige vandleverancer m.v. fastsættes af vandforsyningen og godkendes af kommunalbestyrelsen.

Taksterne bekendtgøres i et takstblad, der er tilgængeligt på vandforsyningens hjemmeside, hvorfra det kan downloades.

Takstblade udleveres vederlagsfrit af vandforsyningen.

2.1.4            Medlemskab

Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, er berettiget og forpligtet til at være medlem af selskabet. Vandforsyningen kan dog efter ansøgning fritage for medlemskab, ligesom ejere, der efter forholdets natur ikke kan være medlemmer, har ret til at optages som forbrugere, eventuelt på særlige betingelser.

3                     Ret til forsyning med vand

Vandforsyningens forsyningspligt er fastsat i vandforsyningslovens kapitel 8.

Kommunalbestyrelsen kan påbyde sløjfning af overflødige boringer og brønde, f.eks. hvis en ejendom skal tilsluttes vandforsyningsanlægget.

For sløjfning af vandforsyningsboringer og brønde gælder § 36 i lov om vandforsyning m.v.

3.1               Ret til forsyning med vand

Enhver ejer, hvis ejendom ligger i vandforsyningens naturlige forsyningsområde, har med respekt for vandværkets indvindingstilladelse ret til forsyning med vand til almindeligt husholdningsforbrug, til institutioner, til almindeligt landbrug (dog ikke til vanding af landbrugsafgrøder) og anden erhvervsvirksomhed, som benytter vand i mindre omfang.

Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker på de vilkår, som er fastsat i regulativet og mod betaling efter godkendte takster.

3.1.1            Vilkår for forsyning

Indlæggelse af vand skal kunne ske således, at stikledninger kan fremføres og henligge under frostfrie forhold, placeret således, at vandforsyningen har uhindret adgang til stikledningerne og tilstrækkelig plads til at kunne etablere og vedligeholde disse.

Hvor dette undtagelsesvist ikke kan lade sig gøre, skal de nærmere betingelser omkring etablering af stikledningen aftales med vandforsyningen.

Såfremt fastsættelse af takster for anlægsbidraget afviger fra vandforsyningens takstblad, skal dette godkendes af kommunen.

3.1.2            Sekundavand

Vandforsyningen bestemmer i hvilket omfang, forsyningen kan levere sekundavand til forbrugerne.

Der må for nuværende kun anvendes sekundavand i form af opsamlet tagvand til brug for toiletskyl og tøjvask, jf. § 5 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Andre former for sekundavand til brug for erstatning af drikkevand kræver som udgangspunkt en dispensation fra Miljøstyrelsen. Kommunen høres forinden herom.

Indlæggelsen og forsyningen heraf sker på særlige vilkår.

Vilkårene fastsættes i en skriftlig aftale mellem vandforsyningen og forbrugeren, som skal godkendes af kommunen.

Installationerne skal være adskilt og sikres med korrekt tilbagestrømningssikring iht. DS/EN1717 eller de til enhver tid gældende normer og forskrifter herfor, medmindre vandforsyningen har godkendt andet.

Vandforsyningen kan kræve dokumentation for, at f.eks. tilbagestrømningssikringer fungerer forskriftsmæssigt.

3.2               Forsyning af erhvervsvirksomheder

Vandforsyningen bestemmer i hvilket omfang, der kan leveres vand til erhvervsvirksomheder, herunder landbrug, som benytter vand i større omfang.

Vandforsyningen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering. Vilkårene fastsættes i en skriftlig aftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Der kan herunder fastsættes vilkår om, at ejere/brugere, der benytter vand i større omfang, eller som har et vandaftag, der kan skabe et så stort flow, at der forekommer risiko for løsrivning af partikler i ledningsnettet, må tåle de gener, der er forbundet hermed, og at de for egen regning foretage de fornødne foranstaltninger i den forbindelse, jf. også 6.4.

Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker i øvrigt på de vilkår, som er fastsat i regulativet og mod betaling efter godkendte takster.

3.3               Forsyning af brandtekniske installationer

Vand til brandtekniske installationer kan normalt ikke tillades via direkte kobling til vandforsyningsnettet. Disse skal indrettes i overensstemmelse med gældende normer for indretning af sprinkleranlæg, samt med korrekt tilbagestrømningssikring iht. DS/EN1717.

Vandforsyningen kan forlange eksisterende sprinkleranlæg ændret, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til dimensioneringen, trykoptimering og sektionering af vandforsyningens hovedanlæg og forsyningsledningsnet, samt hvis den eksisterende sprinklerinstallation kan udgøre en forureningsrisiko.

I forbindelse med levering af vand til brandtekniske installationer med vandforbrug fastsætter vandforsyningen eventuelle særlige vilkår for leveringen ved siden af bestemmelserne i dette regulativ, jf. dog bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

3.3.1            Slangevinder og brandskabe

Slangevinder og brandskabe skal tilsluttes efter vandmåler og med korrekt kontraventil.

I eksisterende ejendomme, hvor slangevinder og brandskabe er tilsluttet før vandmåler, kan vandforsyningen forlange, at disse installationer tilsluttes efter vandmåler eller plomberes.

3.4               Reserveforsyning

Etablering af vandforsyning og forsyning med vand fra vandforsyningen som reserve for en ejendoms eget vandforsyningsanlæg, kan normalt ikke forventes tilladt.

Vandforsyningen kan dog undtagelsesvis tillade etableringen på særlige vilkår, herunder bl.a. vilkår om tilbagestrømningssikring.

I forbindelse med indlæg af vand kan det ikke forventes tilladt, at en ejendoms eget vandforsyningsanlæg tilsluttes vandforsyningens kollektive vandforsyningsnet.

3.5               Levering af byggevand

Vandforsyningen kan stille krav om montering af byggevandmålere ved byggeri og vandforsyningen kan opkræve gebyr for byggevandmålere, ifølge takstblad.

I byggeperioden skal der ske en sikring efter DS/EN 1717, medmindre vandforsyningen bestemmer andet.

3.6               Trykstød

Vandforbruget skal aftages på en sådan måde, at trykstød ikke forekommer og således, at pludselige og unødvendige variationer undgås.

3.7               Udstykning, byggemodning m.v.

Ved udstykning af en ejendom til matrikler eller ejerboliger, hvor vandforsyningen hidtil har leveret samlet til den tidligere ejendom via én hovedmåler, leverer vandforsyningen en ny måler ved hver ny ejendom, der afregner forbrug direkte med vandforsyningen.

Vandforsyningen fastlægger vilkår for vandforsyningen til de ved udstykningen opståede ejendomme, herunder krav til anlæggets dimensionering og funktion, jf. også 5.3.

I forbindelse med byggemodninger skal en eventuel udstykning være gennemført, inden vandforsyningen fører stikledninger frem til de nye matrikelnumre.

Forsyningen med vand sker i øvrigt på de vilkår, som er fastsat i regulativet og mod betaling efter godkendte takster.

4                     Forsyningsledninger

4.1               Anlæg af forsyningsledninger

Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen.

Vandforsyningen beslutter inden for vandforsyningsplanen, hvornår forsyningsledningerne skal anlægges og renoveres.

4.2               Tinglysning

Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme. Udgiften til tinglysning afholdes af vandforsyningen.

Allerede anlagte forsyningsledninger, der ligger på privat grund skal på samme måde, i videst omfang, sikres ved tinglysning på ejendommen.

5                     Stikledninger

5.1               Anlæg og vedligeholdelse af stikledninger

Stikledninger og eventuelle stophaner placeret herpå, anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen.

Vandforsyningen er ikke forpligtet til at etablere eller opretholde funktionen af stophaner på stikledningen.

Afspærringsanordninger, stophaner eller lignende, der er placeret efter stikledningen på ejerens vandinstallationer, herunder på jordledningen, ejes og vedligeholdes af ejeren i overensstemmelse med reglerne i dette regulativs punkt 8.

Alt arbejde med stikledninger skal udføres af autoriserede VVS-installatører eller af vandforsyningens personale, jf. bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 859 af 3. juli 2014 om undtagelser fra krav om autorisation for arbejder udført af forsyningsvirksomheder.

Vandforsyningens ventildæksler eller stophaner må ikke overdækkes.

5.2               Stikledning til ejendomme

Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning. Der vil sædvanligvis kun blive anlagt én stikledning til hver ejendom.

Vandforsyningen fastlægger antallet og placeringen af stikledninger efter drøftelse med ejendommens ejer.

Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej).

I mangel af enighed beslutter vandforsyningen stikledningens endelig placering.

I særlige tilfælde kan vandforsyningen tillade, at forsyning til to eller flere ejendomme efter ejernes ønske skal ske gennem en fælles stikledning. Vilkårene herfor fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af vandforsyningen, og som skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejernes foranstaltning og på deres bekostning.

Hvis stikledningen fremføres over privat grund, skal retten til dens anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på den/de respektive ejendomme. Udgifterne hertil afholdes af vandforsyningen.

Hvis forsyning sker via en forsyningsledning, der er beliggende på den ejendom, som skal forsynes, så starter jordledningen fra forsyningsledningen. Ledningsanlæg herfra og frem til ejendommen, udgør ejendommens jordledning og er derfra ejendommens ansvar, anset placering af stophanen.

5.3               Udstykning, sammenlægning og omlægning

Vandforsyningen kan beslutte at omlægge en stikledning, hvis en ejendom udstykkes, hvis der på en ejendom foretages om- eller tilbygningsarbejder, eller der sker væsentlige ændringer i vandforbruget eller lignende, som indebærer, at stikledningsdimensionen bør ændres. I så fald må ejendommens ejer afholde omkostningerne til omlægningen samt eventuelt yderligere anlægsbidrag, jf. punkt 12.8 og 12.9.

Ved sammenlægning af forsynede ejendomme kan vandforsyningen på ejerens bekostning fjerne stikledninger, der henligger ubenyttede efter sammenlægningen.

Tilsvarende gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt.

Ved udstykning af sokkelgrunde, klynger af ejendomme eller lignende, afgør vandforsyningen, om der skal føres stikledning frem til soklens/klyngens skel. Dette er gældende både ved udstykning af sokkelgrunde fra en allerede forsynet ejendom og ved etablering af sokkelgrunde på en ejendom, der ikke tidligere har været forsynet.

5.4               Ubenyttet ejendom

Vandforsyningen kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom eller ejendomme uden vandforbrug ved forsyningsledningen for ejerens regning. Vandforsyningen varsler grundejer herom med min. 5 dages varsel.

5.5               Fejl på stikledninger og stophaner

Ejere af ejendomme skal straks give vandforsyningen meddelelse om indtrufne eller formodede fejl, herunder utætheder ved stikledninger og stophaner.

5.6               Fri adgang til stophane

Såfremt stophane og/eller målerbrønd står i eller inden for skel, påhviler det ejeren af en ejendom at sikre, at stophanen og/eller målerbrønden er synlig og let tilgængelig.

6                     Opretholdelse af tryk og forsyning

Efter vandforsyningslovens § 51, stk. 1, kan der ikke forlanges erstatning for svigtende levering som følge af utilfredsstillende trykforhold i forsyningsledningerne, mangler ved anlægget og arbejder på anlægget.

Vandforsyningslovens § 52 bestemmer, at der kan træffes bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, herunder om indskrænkning med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder m.v., når vandforsyningens drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt. Kommunalbestyrelsen kan pålægge vandforsyningen at træffe en sådan bestemmelse.

6.1               Vandtryk

Vandforsyningen skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme, jf. dog 8.3.1.

Vandforsyningen har dog ingen pligt til at opretholde noget mindstetryk i forsyningsledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.

Vandforsyningen er indenfor rammerne af ovenstående berettiget til at ændre aktuelle trykforhold forbigående eller varigt.

6.2               Aflukning

Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejere eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men vandforsyningen kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel.

6.3               Ulemper

Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger, skift af målere m.v.

Endvidere må enhver tåle de ulemper og eventuelle udgifter, der måtte opstå i forbindelse med forringet vandkvalitet, hvor vandet ikke kan bruges som normalt, og forsyningen er således ikke erstatningsansvarlig som følge af ulemper ved svigtende levering eller forringet vandkvalitet.

Ved afbrydelse eller genoptagelse af forsyningen og ved anden driftsforstyrrelse, herunder ændringer i tryk og kvalitet, er vandforsyningen, uanset om denne måtte have udvist uagtsomhed, heller ikke ansvarlig for forbrugeres driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Denne bestemmelse gælder ikke, såfremt vandforsyningen har udvist forsæt eller grov uagtsomhed.

Erhvervsdrivende opfordres til at tegne en driftstabsforsikring.

6.4               Indskrænkning af vandforbruget

Vandforsyningen kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, herunder om indskrænkning med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder m.v., når vandforsyningens drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt.

Kommunalbestyrelsen kan pålægge vandforsyningen at træffe en sådan bestemmelse jf. vandforsyningslovens § 52.

7                     Vandforsyning til brandslukning

Der kan ifølge vandforsyningslovens § 51, stk. 1, benyttes vand fra et alment vandforsyningsanlæg til brandslukning og andre nødstilfælde.

Kommunalbestyrelsen skal som brandmyndighed sikre tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning, jf. beredskabsloven.

7.1               Etablering og vedligeholdelse

Etablering, vedligeholdelse og sløjfning af brandhaner på forsyningsledninger skal ske efter kommunalbestyrelsens anvisning, og udgifterne hertil afholdes af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen kan forlange, at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning anlægges med større ledningsdimension end ellers nødvendigt. Det gælder tilsvarende ved omlægning. Merudgifterne hertil afholdes af kommunalbestyrelsen.

Den omtalte ændring af ledningsdimensionering og omlægning af ledningen forudsætter, at sådanne ændringer ikke skaber risiko for forringelse af drikkevandskvaliteten.

Hvis det af hensyn til den fortsatte vandforsyning er nødvendigt at reducere ledningsdimensioneringen som følge af sløjfning af brandhaner eller som følge af andre ændringer i forsyningen af vand til brandslukningsformål, afholdes udgifterne hertil af kommunalbestyrelsen.

Vandforsyningen afgør om nye brandstandere skal være sikret mod tilbagestrømning.

Såfremt der konstateres defekte brandhaner, skal disse fjernes eller repareres på ejers bekostning.

7.2               Flytning af forsyningsledning

Ved flytning eller udskiftning af en forsyningsledning afholder kommunalbestyrelsen omkostningerne til flytning og tilslutning af brandhaner på forsyningsledningen.

7.3               Brug af brandhaner

Bortset fra indsats ved brand og andre nødstilfælde samt beredskabets afprøvninger af brandhaner må ingen bruge vand fra brandhaner, medmindre kommunalbestyrelsen og vandforsyningen har givet tilladelse hertil.

7.4               Oplysning om brandvand

Kommunalbestyrelsen skal på vandforsyningens begæring oplyse vandforbruget fra brandhaner ved indsats og afprøvning samt varsle vandforsyningen om planlagte afprøvninger af brandhaner.

8                     Vandinstallationer

Ejeren af en ejendom har pligt til at sørge for, at vandindlægget holdes forsvarligt vedlige, og at mangler bliver afhjulpet snarest, jf. vandforsyningslovens § 50, stk. 2. Hvis ejeren ikke efterkommer vandforsyningens krav om at afhjælpe konstaterede fejl eller mangler, der kan have betydning for vandkvalitet eller vandspild, kan vandforsyningen anmode kommunalbestyrelsen om at give påbud om lovliggørelse af ulovlige forhold, jf. vandforsyningslovens § 65, stk. 3.

Vandforsyningen er ved kommunens godkendelse af regulativet tillagt kompetence til at pålægge ejeren af en ejendom at udbedre installationer, der udgør en fare for forurening af vandet i forsyningsledningerne, herunder ved brud der kan forårsage omfattende vandspild.

Hvis ejeren forsømmer de forpligtelser, der påhviler ejeren med hensyn til vandinstallationer, kan kommunalbestyrelsen i sin egenskab af tilsynsmyndighed efter forudgående påbud lade arbejdet udføre på ejerens bekostning, jf. vandforsyningslovens § 65 (selvhjælpshandlinger).

8.1               Generelt vedrørende vandinstallationer

8.1.1            Grundejeren

Vandinstallationer, herunder jordledninger og stophaner placeret herpå, etableres af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren, jf. dog 9.4 og 9.6 angående afregningsmålere.

Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, jf. 1.1.12, sidste afsnit, afholdes udgifter vedrørende vandinstallationer af ejeren af bebyggelsen på grunden.

Alle udgifter vedrørende vandinstallationer afholdes af ejeren, herunder også udgifter til omlægning af vandinstallationer, f.eks. omlægning af jordledninger, som følge af nødvendig omlægning af forsynings- og/eller stikledning. Udgifter i henhold til 9.6 og 9.15, 4. punktum angående afregningsmålere afholdes dog af vandforsyningen.

Vandinstallationer skal være i så god stand, at de kan holde til et målerskifte. Ejerens udgifter hertil er vandforsyningen uvedkommende.

8.1.2            Nyanlæg og væsentlig ændring

Vandinstallationsarbejder, der er omfattet af autorisationsloven, må kun gennemføres, efter der er indhentet tilladelse til arbejderne. Reglerne herom følger af lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 (byggeloven) og bygningsreglementerne. Det er den lokale byggemyndighed (kommunen), som udsteder tilladelsen.

Vandforsyningen kan stille krav om, at der ved arbejder på vandinstallationer, hvor der kan være risiko for forurening af vandforsyningsanlægget, hvis tilbagestrømningssikringen svigter, skal anmeldes til vandforsyningen, inden arbejdet påbegyndes, og når arbejdet er afsluttet.

Det er for eksempel anlæg af nye vandinstallationer eller væsentlige ændringer af vandinstallationer til installationsgenstande, vandvarmere, vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg med mere. Dokumentation skal leveres af en autoriseret VVS-installatør.

8.1.3            Vandinstallationer

Arbejder med vandinstallationer, herunder med jordledninger og vandmålere, må kun udføres af autoriserede VVS-installatører og vandforsyningen.

Dog undtaget de situationer hvor lovbekendtgørelse nr. 30 af 11. januar 2019 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloak-installationsområdet (autorisationsloven) fastsætter andet. For afmontering af måleren skal vandforsyningen have besked.

Vandinstallationer skal udføres, så de opfylder kravene i Bygningsreglementet, hvor der i vejledningen til overholdelse af Bygningsreglementet henvises til DS 439 (Vandnormen) og til DS/EN 1717 (tilbagestrømningssikring).

Vandforsyningen kan kræve dokumentation for, at tilbagestrømningssikringen er etableret, og at den fungerer forskriftsmæssigt.

8.1.4            Fabriksfremstillede produkter godkendt til drikkevand

De fabriksfremstillede byggevarer er tilknyttet såvel hygiejnemæssige som mekanisk-fysiske krav.

Hygiejne karakteristika:

Vandinstallationer skal udformes af materialer, der ikke afgiver sundhedsfarlige stoffer til vandet eller giver generende lugt, smag, misfarvning eller generende vækst af mikroorganismer. Kravet vedrører alle materialer, der indgår i installationen, f.eks. rør, armaturer og pakninger.

Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes de faste drikkevandinstallationer til og med tappestedet, skal for så vidt angår egenskaber, der har indflydelse på drikkevandets kvalitet, jf. bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, være godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, medmindre det pågældende produkt er undtaget.

Mekanisk-fysiske karakteristika:

Produktet skal være forsynet med CE-mærke eller have gennemgået en afprøvning for de egenskaber, der er relevante for Danmark.

8.1.5            Fejl på vandinstallationer

Vandinstallationer skal udføres, benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet, opstår utætheder eller på anden måde voldes ulemper.

Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder, herunder utæthed på jordledning, eller andre fejl, skal ejeren sørge for at vandinstallationerne straks gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden. Brugere skal straks anmelde konstaterede eller formodede fejl til ejeren.

Hvis fejlen har betydning for ejendommens vandforbrug eller udgør en risiko for forurening af vandet i forsyningsnettet, skal ejeren straks underrette vandforsyningen om forholdet.

Ejeren sørger selv for alternativ vandforsyning i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af vandinstallationer, herunder ved brud på jordledningen.

8.1.6            Forsvarlig funktion

Vandforsyningen kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningen finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion, herunder tilbagestrømningssikring. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden vandforsyningens tilladelse.

Hvis der efter reparation eller der på anden måde er en begrundet formodning om utæthed på jordledningen, kan vandforsyningen forlange, at jordledningen tæthedsprøves for det maksimalt forekommende tryk. Tæthedsprøvningen skal foretages af en autoriseret vvs-installatør og sker for ejerens egen regning og risiko.

Vandforsyningen kan forlange dokumentation for, at den eller de pålagte foranstaltninger er foretaget, og at vandinstallationerne fungerer forskriftsmæssigt. Dokumentation skal leveres af en autoriseret VVS-installatør.

8.1.7            Ubenyttede vandinstallationer

Ejeren har pligt til at holde ubenyttede vandinstallationer aflukket og tømt for vand. Vandforsyningen kan forlange, at vandinstallationer i ubenyttede bygninger afbrydes på forskriftsmæssig måde. Vandforsyningen kan alternativt forlange, at der er et nærmere bestemt årligt minimumsforbrug på installationen, således at stillestående vand undgås.

8.1.8            Arbejde på ejerens bekostning

Forsømmer ejeren de forpligtelser, som påhviler ejeren med hensyn til vandinstallationer, kan kommunalbestyrelsen i sin egenskab af tilsynsmyndighed efter forudgående påbud lade arbejdet udføre på ejerens bekostning, jf. vandforsyningslovens § 65.

Vandforsyningen kan afbryde forsyningen til ejendommen, indtil arbejdet er udført. Vandforsyningen varsler ejer herom med minimum 5 dages varsel.

8.1.9            Aktuel fare for forurening

Ejendommens ejer eller bruger skal straks iværksætte de fornødne foranstaltninger til at standse en konstateret og aktuel fare for forurening af vandet i forsyningsnettet, f.eks. som følge af trykfald eller manglende aflukning eller tømning af ubenyttede vandinstallationer eller ved omfattende vandspild, jf. 10.3.

Hvis der på en ejendom konstateres forhold, der kan udgøre en forureningsrisiko, og ejeren eller brugeren på forlangende ikke får bragt forholdene i orden, kan vandforsyningen afbryde forsyningen.

Vandforsyningen foretager genåbning, når ejeren kan dokumentere, at der er foretaget de nødvendige foranstaltninger til at bringe forholdene, som begrunder aflukning af vandtilførslen, til ophør.

Vandforsyningen kan forlange, at der for afbrydelse og genåbning betales et gebyr, som fremgår af takstbladet.

8.2               Andre vandinstallationer i bygninger

8.2.1            Trykforøgeranlæg og trykreduktionsanlæg

Finder vandforsyningen, at trykforholdene i en ejendom kan forventes at blive utilfredsstillende, og dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejendom, kan vandforsyningen forlange, at der efter nærmere angivne forskrifter skal opstilles et trykforøgeranlæg eller trykreduktionsanlæg i forbindelse med ejendommens vandinstallationer.

Etablering og vedligeholdelse af dette anlæg foranstaltes og betales af ejeren.

8.2.2            Brandtekniske installationer

Etablering og vedligeholdelse af brandtekniske installationer med vandforbrug, f.eks. sprinkleranlæg eller lignende, skal ske i henhold til de til enhver tid gældende regler og forskrifter herfor, herunder kravene i Bygningsreglementet, hvor der i vejledningen til overholdelse af Bygningsreglementet henvises til DS 439 (Vandnormen) og til DS/EN 1717 (tilbagestrømningssikring).

Særlige vilkår for levering af vand til brandtekniske installationer med vandforbrug fastsættes af vandforsyningen, jf. punkt 3.3.

Vandspild som følge af misbrug af brandtekniske installationer må ikke forekomme.

8.2.3            Regnvandsanlæg og sekundavand

Anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine skal udføres i overensstemmelse med gældende Rørcenteranvisning, og der skal om fornødent indhentes tilladelse hertil fra kommunalbestyrelsen, jf. bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Regnvandsanlæg skal anmeldes til vandforsyningen.

I ejendomme, der får leveret sekundavand fra vandforsyningen, skal installationer udføres i overensstemmelse med DS/EN 1717 i forhold til de fastsatte krav til sekundavandets kvalitet.

8.3               Vandinstallationer m.v. i jord

8.3.1            Ændring af jordledning ved ombygning

Ved ombygning af en ejendom kan vandforsyningen forlange, at jordledningen ændres, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til ejendommens kommende vandforbrug.

8.3.2            Udgifter til omlægning af jordledning

Udgifter til om lægning af jordledningen som følge af nødvendig omlægning af forsynings- og/eller stikledning, afholdes af grundejeren.

8.3.3            Målerbrønde

Målerbrønde skal udføres således, at vandmåleren holdes frostfri.

Målerbrønden skal være forsynet med et forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes ren og så vidt muligt tør. Ved høj grundvandsstand kan vandforsyningen forlange, at målerbrønden etableres som en tæt brønd.

Målerbrønden etableres af, vedligeholdes af og tilhører ejeren, medmindre ejeren og vandforsyningen har aftalt andet.

9                     Afregningsmålere

Der skal på alle ejendomme, der er tilsluttet en almen vandforsyning, være installeret vandmålere med henblik på afregning efter målt forbrug. Der kan desuden ske betaling efter målt forbrug, hvor forbrugeren er lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsejer, når det er teknisk muligt, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 5 og 6 og bekendtgørelserne herom.

Det er vandforsyningen, der afgør placering af afregningsmåleren ud fra de lokale pro/contra betragtninger.

Placering af afregningsmåleren kræver, at måleren både for forbrugeren og montøren skal være let at aflæse og udskifte.

9.1               Generelle bestemmelser om installationer til måling af vandforbrug

De generelle bestemmelser for vandinstallationer jf. 8.1.1 - 8.1.9 finder tilsvarende anvendelse for installationer til måling af vandforbrug.

9.2               Afregning af samlet vandforbrug

Ejeren af en ejendom, der er tilsluttet vandforsyningen, har pligt til at installere en afregningsmåler til brug for afregning af ejendommens samlede vandforbrug.

Der må kun anbringes én afregningsmåler på hver ejendom, medmindre der er truffet aftale med vandforsyningen om andet.

Afregningsmåleren og dennes placering må ikke ændres uden forudgående aftale herom med vandforsyningen. Plomber ved målere og ventiler må kun brydes af vandforsyningens personale eller af forsyningens dertil bemyndigede personer.

9.3               Placering af afregningsmåler

Afregningsmåler anbringes i bygning umiddelbart efter jordledningens indføring eller i målerbrønd efter vandforsyningens anvisning og sådan, at den er beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og korrosion.

Har måleren tidligere været placeret i bygning, kan der ved ombygning af en ejendom, skift af status for ejendom, ved overgang til fjernaflæsning eller som følge af ledningsudskiftninger, der foretages af hensyn til vandværkets driftsmæssige planlægning i øvrigt, ændres til målerbrønd.

Måleren skal under alle omstændigheder være let at aflæse og udskifte.

Målerbrønden placeres ca. 1 meter inden for skel.

Det må ikke være muligt at aftappe vand fra installationen før vandmåleren, og der må, ud over den krævede afspærringsventil, ikke monteres komponenter før måleren uden godkendelse af vandforsyningen.

9.4               Vandforsyningens ejendom

Afregningsmålere stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsyningens ejendom. Afregningsmålere anbringes på ejerens bekostning.

Vandforsyningen kan beslutte, at afregningsmålere skal være elektroniske og kunne fjernaflæses. Strømforbrug til driften af elektroniske afregningsmålere til fjernaflæsning påhviler ejer/bruger.

9.5               Aflæsning

Vandforsyningen har til enhver tid ret til at aflæse afregningsmålere efter varsel, jf. 9.17.

Vandforsyningen kan til enhver tid foretage fjernaflæsning af afregningsmålere. Data om forbrug og drift bliver ved fjernaflæste afregningsmålere overført automatisk til vandforsyningen. Oplysninger om behandling af oplysninger fra fjernaflæsningssystemet er tilgængelige på vandforsyningens hjemmeside.

Vandforsyningen foretager løbende, efter en konkret vurdering, aflæsninger udelukkende med henblik på optimering af den generelle drift af ledningsnettet samt afregning af brugerens forbrug.

Endvidere kan vandforsyningen – på grundlag af en henvendelse fra brugeren – aflæse pågældende brugers data til afklaring af brugerens forbrugsforhold, f.eks. ved fejl i anlæg mv.

Nærmere oplysninger om vandforsyningens anvendelse af aflæsningsdata mv. fremgår af vandforsyningens oplysninger om behandling af personoplysninger, som er tilgængelige på vandforsyningens hjemmeside, og som er oplyst direkte over for de enkelte brugere.

9.6               Vedligeholdelse og udskiftning

Afregningsmålere vedligeholdes af vandforsyningen og for dennes regning. Vandforsyningen er berettiget til, når som helst for egen regning, at udskifte og kontrollere målere efter varsel, jf. 9.17.

Vandinstallationer skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Kan installationerne ikke tåle en udskiftning, herunder på grund af skrøbelige/rustne vandrør, skal ejendommens ejer sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og skal selv afholde udgifterne hertil. Installationen før/efter måleren skal være fastgjort.

Vandforsyningen har ret til at fotografere målerinstallationen til brug for dokumentation og registrering.

9.7               Størrelse og type

Afregningsmåleres størrelse og type bestemmes af vandforsyningen ud fra de oplysninger, som ejeren har givet om vandinstallationerne og vandforbruget til erhvervsvirksomheder m.v.

9.8               Ændring af vandforbruget

Hvis vandforbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste jf. 9.7 således, at afregningsmåleren ikke længere er tilpasset vandforbruget, kan vandforsyningen forlange målerinstallationen ændret for ejers regning, så måleren kan udskiftes med en måler af passende størrelse.

9.9               Ejerens ansvar

Ejer er erstatningspligtig over for vandforsyningen i alle tilfælde, hvor en afregningsmåler er bortkommet eller er blevet beskadiget, f.eks. ved vold, brand, frost m.v.

Ejer og bruger må tåle de ulemper, der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved udskiftning af målere.

Ejerens forpligtelser overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.

9.10          Utætheder eller fejl

Opdager ejeren, at der er utætheder eller fejl ved en afregningsmåler, skal dette straks meddeles til vandforsyningen.

Brugere af en ejendom skal straks meddele konstaterede fejl til ejeren.

9.11          Indgreb m.v. i afregningsmålere

Ejere og brugere må ikke foretage indgreb i afregningsmålere, bryde plomben eller på nogen måde påvirke målernes korrekte funktion. Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.

Omkostninger til eftersyn og istandsættelse eller udskiftning af en måler som følge af indgreb, jf. ovennævnte, afholdes af ejeren.

9.12          Overgang fra fælles til individuel afregning

Beslutning om at overgå fra fælles til individuel afregning med vandforsyningen skal meddeles skriftligt til vandforsyningen og kommunen jf. bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning af målt vandforbrug.

9.13          Ejerens ansvar, rettigheder og pligter

For ejendomme, hvor der er indgået aftale med vandforsyningen om individuel afregning efter målt forbrug, overgår ejerens ansvar, rettigheder og pligter efter 9.9, 9.10, 9.11 og 9.15, 9.16 og 9.17 til brugeren af enheden.

9.14          Målerteknisk kontrol

Afregningsmålere, der anvendes som grundlag for betaling af driftsbidrag, skal opfylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat af sikkerhedsstyrelsen om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme.

9.15          Kontrol af afregningsmåleren

Ejeren kan ved skriftlig henvendelse til vandforsyningen forlange at få kontrolleret afregningsmålerens nøjagtighed.

Afregningsmåleren anses for at måle rigtigt, når brugstolerancen ikke overskrides som fastsat i bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018 om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme, og i de forskrifter, hvortil bekendtgørelsen henviser.

Hvis afregningsmålerens visning ligger inden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af den, der har ønsket afprøvningen.

Hvis afregningsmålerens visning ligger uden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af vandforsyningen.

Efter høring af ejeren foretager vandforsyningen en skønsmæssig nedsættelse eller forhøjelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor vandforsyningen skønner, at fejlvisningen har fundet sted, dog højst for 3 år, jf. lovbekendtgørelse 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer (forældelsesloven).

Ejerens forpligtelser overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.

9.16          Selvaflæsning

Vandforsyningen kan pålægge ejeren at aflæse afregningsmåleren og indberette målerstanden til vandforsyningen (selvaflæsning).

Selvaflæsning af den fysiske afregningsmåler lægges til grund for vandforsyningens afregning af driftsbidrag.

Efterkommer en ejer ikke vandforsyningens pålæg om selvaflæsning, er vandforsyningen berettiget til at skønne ejers vandforbrug ud fra historiske data angående ejendommens vandforbrug.

Vandforsyningen er i den forbindelse berettiget til at opkræve et administrationsgebyr, som fremgår af vandforsyningens takstblad.

Hvis brugeren ikke indberetter selvaflæsning, kan vandforsyningen fastsætte en ny frist herfor med angivelse af, at acontobetalingen kan blive forhøjet, såfremt tidsfristen ikke overholdes.

Ejerens forpligtelser overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.

9.16.1        Fjernaflæsning

Vandforsyningen kan beslutte, at aflæsning af afregningsmåleren skal foretages som fjernaflæsning.

9.17          Tilsyn med afregningsmålere

Inden vandforsyningen aflæser, tilser eller udskifter en afregningsmåler, aftaler vandforsyningen dato og det omtrentlige tidspunkt for vandforsyningens besøg med ejeren.

Hvis vandforsyningen kører forgæves til en aftale om aflæsning, tilsyn, målerskifte eller plombering af en afregningsmåler, eller ejeren gentagne gange undlader at reagere på en henvendelse om at bestille tid til målerskift, er vandforsyningen berettiget til at opkræve et administrationsgebyr, som fremgår af vandforsyningens takstblad.

Hvis vandforsyningen ikke kan få adgang til vandmåleren, kan vandforsyningen efter et varsel til ejendommens ejer, anmode fogedretten om at give vandforsyningen adgang til vandmåleren. Ejeren vil blive pålagt udgifterne til fogedforretningen.

Hvis vandforsyningen som følge af manglende adgang til ejendommens afregnings-

måler risikerer at overtræde gældende lovkrav, myndighedskrav og/eller normer og forskrifter for afregningsmålere, som vandforsyningen er underlagt, herunder f.eks. overskridelse af krav til udskiftningshyppighed, er vandforsyningen berettiget til i yderste konsekvens at lukke for ejendommens vandtilførsel.

Lukning vil blive varslet med mindst 5 arbejdsdage, inden lukningen foregår.

Genåbning finder sted, når det pågældende besøg er gennemført, og forholdet, som begrunder aflukningen af vandtilførslen, er bragt i orden.

Vandforsyningen kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et gebyr, som fremgår af takstbladet.

Ejerens rettigheder og pligter overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.

10               Vandspild

Efter vandforsyningslovens § 51, stk. 1, skal spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd undgås. Vand, der derved er forbrugt eller gået til spilde, kan forlanges betalt af ejendommens ejer. Vandmængden kan om nødvendigt fastsættes efter vandforsyningens skøn.

Kommunalbestyrelsen kan give påbud om, hvilke foranstaltninger der skal træffes, hvis der er fare for at vandet kan blive sundhedsskadeligt som følge af vandspild, f.eks. ved trykfald der kan medføre tilbagesugning eller indtrængning af forurenet vand, jf. vandforsyningslovens § 65.

10.1          Benyttelse og spild af vand

Vand fra vandforsyningen må, bortset fra brand under indsats eller andre nødstilfælde samt vedligeholdelse, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som vandforsyningen har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte vandinstallationer.

Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er forbudt.

Rindende vand må ikke bruges til køleformål, medmindre vandforsyningen har givet særlig tilladelse hertil.

10.2          Vandspild før afregningsmåler

Hvis vandspild, som ovenfor nævnt, foregår fra vandinstallationer før afregningsmåleren, kan vandspildet forlanges betalt af ejendommens ejer ud over det almindelige driftsbidrag.

Størrelsen af vandspildet vil i så fald blive fastsat ved vandforsyningens skøn efter forhandling med ejeren.

10.3          Lukning af vandtilførsel ved fare for forurening som følge af vandspild

Vandforsyningen kan lukke for vandtilførslen til en ejendom i overensstemmelse med 8.1.9, hvis vandspildet medfører en konstateret og aktuel fare for forurening af vandet i forsyningsnettet, og ejendommens ejer eller bruger ikke straks iværksætter de fornødne foranstaltninger til at standse det konstaterede og aktuelle vandspild.

Vandforsyningen kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et gebyr, som fremgår af takstbladet.

11               Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt

11.1          Det kommunale tilsyn

Kommunalbestyrelsen har som tilsynsmyndighed mod forevisning af legitimation adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer, jf. vandforsyningslovens § 64, stk. 1.

Vandforsyningens personale har mod forevisning af legitimation, og såfremt kommunalbestyrelsen har bemyndiget disse personer hertil efter vandforsyningslovens § 64, stk. 1, adgang til at foretage undersøgelser af vandinstallationer på en ejendom uden retskendelse.

11.2          Vandforsyningens adgang til vandinstallationer

For at kunne kontrollere vandforbruget, efterse at vandinstallationer holdes i god og forskriftsmæssig stand, at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse og udskiftning af vandmålere, skal vandforsyningens personale mod forevisning af legitimation have adgang til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer. Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.

11.3          Oplysninger om vandforbrug

Enhver ejer og bruger af en ejendom, som er tilsluttet vandforsyningen, skal på forlangende give vandforsyningen alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse.

11.4          Egenkontrol af vandforsyningens afregningsmålere

Vandforsyningen skal etablere en egenkontrol af afregningsmålere, der sikrer, at brugstolerancen overholdes, jf. bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018.

Vandforsyningen skal efter anmodning fra ejeren dokumentere, at afregningsmåleren overholder kravet til brugstolerancen.

11.5          Information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet

Vandforsyningen har pligt til at stille den nødvendige information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugerne.

Mindst én gang om året skal vandforsyningen offentliggøre:

  • opdaterede oplysninger om vandforsyningens adresse, telefonnummer, e-mailadresse, hjemmeside og eventuelle kontaktpersoner,

  • en generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet, herunder værdier for almindelige parametre og værdier for parametre af særlig lokal betydning,

  • overskridelse af de gældende kvalitetskrav for drikkevand.

Informationen er tilgængelig på vandforsyningens hjemmeside.

12               Anlægsbidrag

12.1          Anlægsbidrag

Anlægsbidraget omfatter et bidrag til vandforsyningens hovedanlæg, et bidrag til forsyningsledningsnettet og et bidrag til stikledning.

Anlægsbidraget fastsættes af vandforsyningen og godkendes af kommunalbestyrelsen.

Bidragenes størrelse fremgår af vandforsyningens gældende takstblad.

Anlægsbidrag for ejendomskategorier, som undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, fastsættes separat af vandforsyningen efter forhandling og godkendes af kommunalbestyrelsen.

12.2          Betaling af anlægsbidrag

Når en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra vandforsyningen, bliver tilsluttet, skal der betales et anlægsbidrag til vandforsyningen.

12.3          Forsyningsledningsnettets alder

Bidraget til forsyningsledningsnettet skal betales, hvad enten den ledning, som ejendommen tilsluttes, er nyanlagt eller ældre.

12.4          Tilslutning til ny forsyningsledning

Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke anlægsbidrag, medmindre andet følger af 12.9.

12.5          Betaling af anlægsbidrag til en udstykning

Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen.

Udstykningsforetagendet skal på anfordring forevise en godkendt udstykningsplan med henblik på, at vandforsyningen kan opgøre og opkræve anlægsbidraget.

Vandforsyningen kan forlange enten, at betaling skal finde sted, før forsyningsledningerne anlægges, eller at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker så snart forsyningsledningerne er anlagt.

12.6          Betaling af stikledningsbidrag i en udstykning

Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse anlægges stikledninger til de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler bidrag til stikledningerne.

Vandforsyningen kan forlange, at betaling finder sted, før stikledningen anlægges, eller at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling i så fald sker, så snart stikledningerne er anlagt.

12.7          Anlægsbidrag til vand til midlertidigt forbrug

For levering af vand til midlertidigt forbrug, f.eks. til byggebrug og lignende, kan vandforsyningen fastsætte et anlægsbidrag til dækning af de udgifter, der er forbundet med etablering og reetablering af den midlertidige leverance.

12.8          Ændret anvendelse af ejendom

Hvis forudsætningerne for et fastsat og betalt anlægsbidrag ændres som følge af en senere om- eller tilbygning eller en ændret anvendelse af ejendommen, kan vandforsyningen forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidraget, der svarer til ændringen.

Vandforsyningen kan f.eks. sædvanligvis opkræve supplerende anlægsbidrag ved oprettelsen af flere boligenheder på en ejendom, ved ændring af en ejendoms anvendelse, herunder omdannelse fra erhverv til bolig, samt udvidelse/ændring af bolig- eller erhvervsenheder, eksempelvis ved etablering af flere vandforbrugende installationer.

I tilfælde hvor ejendommen ombygges, tilbygges eller ændrer anvendelse, påhviler det ejeren at sandsynliggøre, at forudsætningerne for det hidtidigt fastsatte anlægsbidrag ikke ændres.

Anlægsbidrag tilbagebetales ikke i forbindelse med, at forudsætningerne for et fastsat og betalt anlægsbidrag ændres, f.eks. hvis antallet af boligenheder i en ejendom reduceres.

12.9          Anlægsbidrag ved væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget

Vandforsyningen kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget.

Der kan i særlige tilfælde kræves anlægsbidrag for nye anlægsinvesteringer for at sikre kapaciteten for vandforbrugerne med særlige behov.

Nyt anlægsbidrag skal være godkendt af kommunalbestyrelsen, inden det opkræves.

13               Driftsbidrag

13.1          Betaling for leveret vand og undtagelser herfra

For alt leveret vand betales et driftsbidrag. Vandforsyningen kan dog vælge at undtage vand til brandslukningsformål under indsats og afprøvning af brandhaner.

Driftsbidraget omfatter et bidrag pr. m3 vand og eventuelt tillige et fast årligt bidrag.

Driftsbidraget kan endvidere bestå af et driftsbidrag pr. afregningsmåler (målerbidrag/målerleje).

Driftsbidrag kan forlanges betalt fra den dag, hvor vandforsyningen har påbegyndt leveringen af vand til ejendommen.

Bidragenes størrelse fremgår af vandforsyningens takstblad.

13.2          Fast bidrag til ejendomme uden installationer

For ejendomme hvor forsyningsmulighed efter ejers ønske er etableret, men hvor der ikke forefindes vandinstallationer, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag.

13.3          Driftsbidrag til midlertidigt brug

For vand leveret til midlertidigt brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter 13.1. Vandforsyningen kan dog bestemme at der ikke betales fast bidrag.

13.4          Driftsbidrag til brandtekniske installationer

For brandtekniske installationer, f.eks. sprinkleranlæg, overrislingsanlæg og andre anlæg til brandslukningsformål, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag.

13.5          Eftergivelse af statsafgift ved brud

For vandspild forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål, kan ejeren af en ejendom anmode vandforsyningen om eftergivelse af afgiften og andre beløb af det pågældende vandspild, jf. bestemmelserne herom i lovbekendtgørelse nr. 171 af 25. februar 2020 af lov om afgift af ledningsført vand. Anmodningen skal være skriftlig og begrundet.

Vandforsyningen kan eftergive driftsbidrag for et registreret forbrug ud over ejendommens årlige normalforbrug tillagt en selvrisiko på 300 m3 årligt. Det er en forudsætning for eventuel eftergivelse, at brugeren ikke har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, og at brugeren har udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet.

13.6          Driftsbidrag ved skønnet vandforbrug

Er en afregningsmåler bortkommet, blevet beskadiget eller er der konstateret utætheder eller fejl ved måleren, fastsættes driftsbidraget af vandforsyningen efter høring af ejeren/brugeren af en enhed bl.a. ud fra et skønnet vandforbrug i det tidsrum, hvor målingen skønnes at have været i uorden.

14               Betaling af anlægs- og driftsbidrag

Anlægs- og driftsbidrag for levering af vand fra vandforsyningen fastsættes en gang årligt i vandforsyningens takstblad og godkendes af kommunalbestyrelsen. Driftsbidraget betales af ejendommens ejer eller af brugeren, jf. reglerne herom.

14.1          Anlægsbidrag og driftsbidrag på ejendomsniveau

Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte omkostninger til arbejde ved stikledning eller vandinstallationer, som vandforsyningen har foretaget eller ladet foretage efter 5.3, 5.4 eller 8.1.9, påhviler den, der har tinglyst adkomst på vedkommende ejendom.

Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens § 19. I sådanne tilfælde påhviler anlægsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejder ved stikledningen ejeren af grunden, hvorimod driftsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejde med vandinstallationer påhviler ejeren af bygningen.

14.1.1        Betaling af anlægsbidrag

Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte betalingsfrist kan vandforsyningen nægte at etablere tilslutningen.

Er tilslutning sket, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen for at begrænse yderligere tab. Aflukning vil blive varslet med mindst 5 arbejdsdage, inden den foretages.

Vandforsyningen kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et gebyr, som skal fremgå af vandforsyningens takstblad.

Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb, herunder udgifter til aflukning, genåbning eller retablering af vandtilførslen samt renter er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betaling.

Hvis aflukning af vandtilførslen ikke er sket og ejendommen overdrages til en ny ejer, som ikke har overtaget den tidligere ejers gæld, må aflukning ikke foretages.

14.1.2        Betaling af driftsbidrag

Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af bidrag og afgifter.

Ved gentagen misligholdelse af pligten til at betale driftsbidrag, kan vandforsyningen kræve betaling af et depositum til sikkerhed for forpligtelserne over for vandforsyningen.

Depositumbetalingen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til et års driftsbidrag for enheden.

Betales driftsbidraget ikke inden for den fastsatte frist, kan vandforsyningen lukke for vandet. Aflukning vil blive varslet mindst 5 arbejdsdage, inden lukningen foretages.

Vandforsyningen kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et gebyr, som skal fremgå af vandforsyningens takstblad.

Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb, herunder udgifter til aflukning og retablering af vandtilførslen samt renter er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betalingen.

14.1.2.1  Inddrivelse af gæld

Vandforsyningen eller den private inkassator, som varetager inddrivelse af fordringen på vandforsyningens vegne, underretter skriftligt skyldneren om overdragelsen til inkassator.

Vandforsyningen kan hos skyldner kræve rykker- og inkassogebyrer samt forlange, at skyldneren afholder vandforsyningens rimelige og relevante omkostninger ved udenretlig inddrivelse af fordringen efter §§ 9 a og 9 b i Lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014 om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven).

Genåbning kan finde sted, når det skyldige beløb er overgivet.

Vandforsyningen kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et gebyr.

14.1.3        Afdragsvis betaling eller henstand

Vandforsyningen kan på skyldnerens anmodning tillade afdragsvis betaling eller henstand med betalingen.

Vandforsyningen er i den forbindelse berettiget til at opkræve et gebyr, som fremgår af vandforsyningens takstblad.

Betales de af vandforsyningen forskudsvis afholdte udgifter ikke inden den af vandforsyningen fastsatte frist, gælder tilsvarende bestemmelse som anført i 14.1.1.

14.1.4        Åbning ved ejerskifte

Vandforsyningen har pligt til at genåbne for vandtilførsel ved ejerskifte, medmindre den ny ejer, enten ved tinglysning eller skriftlig aftale med tidligere ejer, har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen. Der kan også i dette tilfælde forlanges et gebyr for genåbning.

14.2          Driftsbidrag efter § 2 i bekendtgørelse om individuel afregning efter målt forbrug

14.2.1        Individuel afregning af driftsbidrag

Hvis en ejendom med mindst to udlejnings- eller andelsenheder ønsker at overgå fra fælles til individuel afregning, skal det ske efter reglerne i bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 5 og 6.

Målerne stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandfors yningens ejendom.

14.2.2        Specificeret opkrævning

Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift.

14.2.3        Bortfald af ejers hæftelse for brugers driftsbidrag

Når forudsætningerne i 14.2.1. er opfyldt, og der er etableret et direkte kundeforhold mellem en bruger af en enhed og vandforsyningen, bortfalder ejers hæftelse for brugers driftsbidrag.

14.2.4        Fraflytning

Ved fraflytning af en enhed hæfter brugeren for betaling af driftsbidrag m.v., indtil måleraflæsning er foretaget. Eventuelt indbetalt depositum modregnes i slutopgørelsen vedrørende driftsbidrag m.v.

14.2.5        Meddelelse om ny bruger

Ejendommens ejer skal med mindst 10 dages varsel skriftligt underrette vandforsyningen om ny brugers overtagelse af en enhed. Ved manglende underretning hæfter ejendommens ejer for enhedens driftsbidrag.

14.2.6        Åbne for vandet til ny bruger

Når en ny bruger overtager en enhed, skal vandforsyningen åbne for vandet.

14.2.7        Ejendommens ejers hæftelse for driftsbidrag

Ejendommens ejer hæfter for driftsbidrag i enheder, hvor der ingen bruger er, for fællesforbrug samt for eventuelt spild fra jordledninger eller andre vandinstallationer inden brugernes vandmålere.

14.3          Ejerskifte

Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, skal underrette vandforsyningen ved ejerskifte.

Ejeren er forpligtet over for vandforsyningen frem til den dato, hvor ejerforholdet overgår til den nye ejer, og hvor der skriftligt er givet meddelelse om ejerskifte og aflæsningstal.

Ejerskiftemeddelelsen skal være underskrevet af såvel den udtrædende som den nye ejer.

Vandforsyningen kan herefter udarbejde en slutopgørelse til den tidligere ejer.

Vandforsyningen er berettiget til at opkræve et gebyr for udarbejdelse af slutopgørelse, som skal fremgå af vandforsyningens takstblad.

Såfremt vandforsyningen efter anmodning fremsender oplysninger til brug for en ejendomshandel, er vandforsyningen berettiget til at opkræve et gebyr for dette arbejde. Gebyret skal fremgå af vandforsyningens takstblad.

15               Klage

Kommunalbestyrelsens afgørelse om godkendelse af regulativet er omfattet af vandforsyningslovens kapitel 12 om afgørelser i vandforsyningsloven.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. vandforsyningslovens § 76 stk. 1, nr. 4. jf. § 75, stk. 1.

Kommunalbestyrelsens afgørelser om påbud og forbud er omfattet af vandforsyningslovens kapitel 12. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vandforsyningslovens § 75, stk. 1.

Forbrugerklagenævnet kan behandle klager fra forbrugere over vandforsyningens afgørelser, herunder om overholdelse af regulativets bestemmelser, hvorvidt opkrævning af takster m.v. sker i overensstemmelse med regulativet, forældelse af fordringer, konsekvensen af fejl på en vandmåler samt fortolkning af takstbladets overensstemmelse med regulativet.

En forbruger, som i denne sammenhæng er en person, der hovedsageligt handler uden for sit erhverv, kan indbringe tvister med vandforsyningen for Center for klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg – se også www.forbrug.dk

Kan der ikke opnås en fælles løsning mellem forbrugeren og vandforsyningen hos Center for klageløsning, kan forbrugeren vælge at gå videre med sagen til Forbrugerklagenævnet eller anlægge en sag ved domstolene.

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at erhvervsdrivende overholder reglerne for markedsføring og anden forbrugerbeskyttende lovgivning, f.eks. urimelige betingelser i aftalen, for høje renter, gebyrer, diskrimination, m.v.

Miljøoplysningslovens regler om aktindsigt gælder for almene vandforsyninger, der er omfattet af vandsektorloven. Det gælder både kommunalt ejede og andre almene vandforsyninger.

16               Straf

16.1          Bødestraf efter vandforsyningslovens § 84

Anlæg af vandledninger i strid med vandforsyningsplaner, jf. § 14 a, stk. 2, straffes med bøde, jf. vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 1.

Efter vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 1, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af vandforsyningslovens krav om, at vandinstallationer i de enkelte ejendomme skal udføres og benyttes på en sådan måde, at der ikke opstår fare for forurening af vandet eller på anden måde voldes ulemper, og at ejeren skal lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningen pålægger i den anledning, samt at ejeren skal sørge for at holde vandinstallationerne forsvarligt vedlige og afhjælpe enhver mangel snarest, jf. lovens § 50.

Spild af vand eller brug af vand til andre formål og i større mængderend tilladt, jf. vandforsyningslovens § 51, stk. 1, kan også straffes med bøde.

Endvidere kan der efter vandforsyningslovens § 84, stk. 1. nr. 4, straffes med bøde, ved undladelse af at efterkomme et kommunalbestyrelsens påbud eller forbud efter loven, herunder et påbud om at berigtige et ulovligt forhold.

Følgende punkter i regulativet indeholder regulering, hvor overtrædelse eller tilsidesættelse vil kunne straffes med bøde efter vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 1 og 4. Det drejer sig om punkterne 5.1, 5,5, 6,4, 7,3, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.2.1, 8.2.2, 8. 3.1, 9.2, 1. punktum, 9.3, 9.8, 9.10, 10.1 samt 11.4.

Der kan endvidere fastsættes bødestraf for at modvirke adgang til en ejendom dvs. adgang til uden retskendelse at foretage undersøgelser til brug for beslutninger i henhold til vandforsyningsloven eller regulativet. Vandforsyningslovens § 64 giver kommunalbestyrelsen ret til adgang uden retskendelse mod forevisning af legitimation. Samme ret gælder for personer, som kommunalbestyrelsen har bemyndiget til adgang uden retskendelse mod forevisning af legitimation, jf. lovens § 64.

16.2          Bødestraf for uautoriseret arbejde på installationer

Den, der uden at være berettiget dertil, udfører arbejde ved vandinstallationer og ledninger m.v., som er omfattet af bestemmelserne i § 5 i lovbekendtgørelse nr. 30 af 11. januar 2019 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, straffes med bøde efter lovens § 36.

På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af virksomheder eller personer, som efter loven ikke er berettiget til det.

16.3          Bødestraf efter bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter

Ejere og brugere, som foretager indgreb i målere, der er omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018 bryder plomben eller på anden måde påvirker målerens korrekte funktion, straffes med bøde efter bekendtgørelsens § 18.

16.4          Bødestraf efter bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Ejere, der overtræder bestemmelser om installation af målere i bekendtgørelse nr. 563 af 6. juni 2014 om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling, straffes med bøde efter bekendtgørelsens § 12.

17               Ikrafttrædelse og offentliggørelse

Dette regulativ er godkendt af Holbæk Kommune og træder i kraft den 24. maj 2023. Offentliggørelse sker samtidig hermed. Det tidligere regulativ af 18-08-2016 ophæves samtidig hermed.

Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven.

Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod dette regulativ, kan umiddelbart indarbejdes.

Ansvar for ledninger anlagt efter tidligere regulativer, følger de bestemmelser, som var gældende på daværende tidspunkt, såfremt disse efterfølgende er blevet ændret.


18               Bilag 1

Almene vandforsyninger i Holbæk Kommune, som er omfattet af dette regulativ:

Navn

Link til hjemmeside

Jupiter anlægsid

Brorfelde Vandværk

 

103527

Bukkerup Vandværk

 

104084

Bybjerg-Orø Vandværk

http://www.bybjergvand.dk/

103378

Børrehoved Vandværk

 

103376

Færgebakkerne Vandværk

https://www.xn--frgebakkerne-6cb.dk/vandvaerket/

103379

Gislinge Vandværk

http://www.gislingevand.dk/

103953

Hagested Vandværk

https://www.hagested-vandvaerk.dk/

103384

Hjembæk Vandværk

 

103956

Igelsø Vandværk

https://www.xn--igelsvandvrk-gdb0w.dk/

103520

Jyderup Stations Vandværk

https://www.jyderupstvand.dk/

103985

Jyderup Østre Vandværk

https://jyderupvand.dk/

103984

Kisserup Vandværk

https://www.kisserupvand.dk/

103381

Knabstrup Teglværks Vandværk

 

103516

Knabstrup Vandværk

https://www.knabstrup.dk/info-om-knabstrup/knabstrup-vandvaerk/

103986

Kirke Eskilstrup Vandværk

https://www.ke-vand.dk/

104088

Kundby Vandværk

https://kundby-vand.dk/

103954

Kvanløse Vandværk

http://www.kvanvand.dk/

103517

Kvarmløse-Tølløse Vandværk

https://ktvand.dk/

104078

Mørkøv Vandværk

https://www.morkovvand.dk/

103987

Nørre Jernløse Vandværk

https://nr-jernloesevandvaerk.dk/

103515

Ny Hagested-Trønninge Vandværk

http://nyhagestedvand.dk/

103385

Næsby Vandværk

 

103375

Orøgård Vandværk

https://www.oroegaard.dk/vedtaegter-vandvaerk/

103374

Regstrup Vandværk

http://regstrup-vandvaerk.dk/

103513

Salvig Vandværk

http://salvigvandvaerk.dk/blogs/

103377

Skamstrup Vandværk

https://www.skamstrup-fso.dk/index.php/vandvaerket

103989

Skellingsted Vandværk

https://skellingstedvand.dk/

103990

Smidstrup Vandværk

https://vandvaerk.smidstrup.net/index.php#forside

104086

Soderup Vandværk

https://www.soderupvand.dk/

104083

Store Merløse Vandværk

https://stmvand.dk/

104090

Stigs Bjergby Vandværk

https://www.stigsbjergbyvand.dk/

103983

Stokkebjerg-Godthåb Vandværk

http://www.stokkebjerg-godthaab-vandvaerk.dk/

103957

Svinninge Vandværk

https://www.svinningevand.dk/

103955 / 177546

Søbjerg Vandværk

http://soebjergvand.dk/

104087

Søtofte Vandværk

http://soetoftevandvaerk.dk/

104091

Tingerup Vandværk

 

104085

Tjebberup Vandværk

 

103393

To-Bjerg Vandværk

http://tobjergvand.dk/

103380

Tuse Vandværk

 

103389

Tuse Næs Vandværk

https://www.tusenaesvand.dk/

103387

Ugerløse Vandværk

https://ugvand.dk/

104081

Undløse Vandværk

https://www.undloese-vand.dk/

103518

Vipperød Vandværk

https://www.xn--vipperd-vandvrker-3rb84a.dk/

103394 / 103395