Regulativ

 

REGULATIV


 

 

18-08-2016

Regulativ for vandværkerne i Holbæk Kommune

Indhold

1. Indledende bestemmelser...............................................................................................................1

1.1 Regulativ for NN-vandforsyningsanlæg ........................................................................................1

1.1.1 Regulativet..................................................................................................................................1

1.1.2 Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag .....................................................................................1

1.1.3 Vandmålere og betaling efter målt vandforbrug .........................................................................1

1.1.4 Offentliggørelse af oplysninger om vandkvaliteten ....................................................................1

1.1.5 Installationsarbejder ...................................................................................................................2

1.1.6 Kontrol med og indgreb i målere ................................................................................................2

1.1.7 Brandtekniske foranstaltninger....................................................................................................2

1.1.8 Morarenter ..................................................................................................................................2

1.1.9 Inddrivelse af restancer ..............................................................................................................2

1.1.10 Vandafgift..................................................................................................................................2

1.1.11 Vandselskaber ..........................................................................................................................2

1.1.12 Ejer og bruger............................................................................................................................2

1.1.13 Leje eller andelsbolig ................................................................................................................3

1.1.14 Ejerens underretning af brugere ...............................................................................................4

1.2 Vandforsyningens anlæg m.v.........................................................................................................4

2. Vandforsyningens styrelse ...............................................................................................................5

2.1 Oplysninger om vandforsyningen...................................................................................................6

2.2 Afgørelser.......................................................................................................................................6

2.3 Takstblad........................................................................................................................................6

2.5 Forbrugerrepræsentation ...............................................................................................................6

3. Ret til forsyning med vand................................................................................................................6

3.1 Ret til forsyning med vand..............................................................................................................7

3.2 Forsyning af erhvervsvirksomheder...............................................................................................7

3.3 Forsyning af brandtekniske installationer ......................................................................................7

3.4 Reserveforsyning ..........................................................................................................................7

3.5 Overflødige brønde og boringer ....................................................................................................8

3.6 Trykstød ........................................................................................................................................8

3.7 Udstykning, byggemodning m.v.....................................................................................................8

4. Forsyningsledninger.........................................................................................................................8

4.1 Anlæg af forsyningsledninger.........................................................................................................8

4.2 Tinglysning ....................................................................................................................................9

5. Stikledninger ...................................................................................................................................9

5.1 Anlæg og vedligeholdelse af stikledninger....................................................................................9

5.2 Stikledning til ejendomme .............................................................................................................9

5.3 Udstykning og omlægning.............................................................................................................9

5.4 Ubenyttet ejendom ......................................................................................................................10

5.5 Fejl på stikledninger og stophaner ..............................................................................................10

5.6 Fri adgang til stophane................................................................................................................10

6. Opretholdelse af tryk og forsyning ................................................................................................10

6.1 Vandtryk.......................................................................................................................................10

6.2 Aflukning .....................................................................................................................................10

6.3 Ulemper.......................................................................................................................................10

6.4 Indskrænkning af vandforbruget..................................................................................................11

7. Vandforsyning til brandslukning ....................................................................................................12

7.1 Etablering og vedligeholdelse......................................................................................................12

7.2 Flytning af forsyningsledning ......................................................................................................12

7.3 Brug af brandhaner......................................................................................................................12

7.4 Oplysning om brandvand ............................................................................................................12

8. Vandinstallationer .........................................................................................................................12

8.1 Generelt vedrørende vandinstallationer .....................................................................................12

8.2 Vandinstallationer i bygninger.....................................................................................................15

8.3 Vandinstallationer m.v. i jord ......................................................................................................17

9. Afregningsmålere..........................................................................................................................18

9.1 Generelle bestemmelser for installationer til måling af vandforbrug ..........................................18

9.2 Afregning af samlet vandforbrug.................................................................................................18

9.3 Placering af afregningsmåler .....................................................................................................18

9.4 Vandforsyningens ejendom........................................................................................................18

9.5 Aflæsning ...................................................................................................................................19

9.6 Vedligeholdelse og udskiftning ..................................................................................................19

9.7 Størrelse og type........................................................................................................................19

9.8 Ændring af vandforbruget...........................................................................................................19

9.9 Ejerens ansvar ..........................................................................................................................19

9.10 Utætheder eller fejl...................................................................................................................19

9.11 Indgreb mv i afregningsmålere ................................................................................................19

9.12 Overgang fra fælles til individuel afregning .............................................................................19

9.13 Ejerens ansvar, rettigheder og pligter ......................................................................................20

9.14 Måleteknisk kontrol ..................................................................................................................20

9.15 Kontrol af afregningsmåleren....................................................................................................20

9.16 Selvaflæsning ..........................................................................................................................20

9.17 Tilsyn med afregningsmålere....................................................................................................21

10. Vandspild ...................................................................................................................................22

10.1 Benyttelse og spild af vand ......................................................................................................22

10.2 Vandspild før afregningsmåler..................................................................................................22

10.3 Lukning af vandtilførsel ved fare for forurening som følge af vandspild ...................................22

11. Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt........................................................................22

11.1 Det kommunale tilsyn ..............................................................................................................22

11.2 Vandforsyningens adgang til vandinstallationer.......................................................................22

11.3 Oplysninger om vandforbrug ...................................................................................................23

11.4 Kontrol af vandforsyningens målere ........................................................................................23

11.5 Information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet ....................................................23

12. Anlægsbidrag ............................................................................................................................23

12.1 Anlægsbidrag ..........................................................................................................................23

12.2 Betaling af anlægsbidrag.........................................................................................................23

12.3Forsyningsledningsnettets alder...............................................................................................23

12.4Tilslutning til ny forsyningsledning............................................................................................23

12.5 Betaling af anlægsbidrag til udstykning...................................................................................24

12.6 Betaling af stikledningsbidrag i en udstykning.........................................................................24

12.7 Anlægsbidrag til vand til midlertidigt forbrug............................................................................24

12.8 Ændret anvendelse af ejendom ..............................................................................................24

12.9 Anlægsbidrag ved væsentlig ny investering i vandforsyningsanlægget .................................25

13. Driftsbidrag ...............................................................................................................................25

13.1 Betaling for leveret vand..........................................................................................................25

13.2 Fast bidrag til ejendomme uden installationer ........................................................................25

13.3 Driftsbidrag til midlertidigt brug................................................................................................25

13.4 Driftsbidrag til brandtekniske installationer..............................................................................25

13.5 Eftergivelse af statsafgift ved brud .........................................................................................25

13.6 Driftsbidrag ved skønnet forbrug ............................................................................................25

14. Betaling af anlægs- og driftsbidrag............................................................................................26

14.1Anlægsbidrag og driftsbidrag på ejendomsniveau ..................................................................26

14.2 Driftsbidrag for ejendomme.....................................................................................................28

15. Straffebestemmelser.................................................................................................................29

15.1 Bødestraf efter vandforsyningslovens § 84.............................................................................29

15.2 Bødestraf for uautoriseret arbejde på vandinstallationer.........................................................30

15.3 Bødestraf efter bekendtgørelse om kontrol med vandmålere.................................................30

16. Klageregler................................................................................................................................30

17. Ikrafttrædelse ............................................................................................................................31

Side 1

Indledning

Regulativet for vandforsyningerne i Holbæk Kommune udgør sammen med takstbladet

vandforsyningernes leveringsbetingelser. Regulativet er udarbejdet af Holbæk Kommune i tæt

samarbejde med vandforsyningerne og godkendt af kommunalbestyrelsen med udgangspunkt i

Miljøstyrelsens vejledning om normal regulativ for almene vandværket samt FVD vejledning om

standardregulativ for private vandforsyninger. Begge vejledninger afspejler lovgivningens krav til

vandforsyningerne. Som tillæg til dette regulativ er medtaget relevante henvisninger til gældende

lovgivning.

Regulativet gælder for alle forbrugere, der er til sluttet privat alment vandværk i Holbæk

Kommune.

1. Indledende bestemmelser

1.1 Regulativ for NN-vandforsyningsanlæg

Dette regulativ er udfærdiget af Almene vandværker i Holbæk Kommune

Regulativet er godkendt af kommunalbestyrelsen/byrådet i Holbæk kommune den 17-08-2016.

Regulativet udleveres vederlagsfrit af vandforsyningen og er tilgængeligt på vandforsyningens

hjemmeside, hvorfra det kan downloades eller udleveres vederlagsfrit af vandforsyningen.

Regulativet kan samtidig downloades fra kommunens hjemmeside.

1.1.1 Regulativet

Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven)

jf. lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013

1.1.2 Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag

Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med

vandforsyningslovens § 53, stk. 1.

1.1.3 Vandmålere og betaling efter målt vandforbrug

Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter målt forbrug er i overensstemmelse med Miljø og

Energiministeriets bekendtgørelser nr. 525 af 14. juni 1996 om betaling for vand efter målt

forbrug m.v. på ejendomsniveau og nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter

målt vandforbrug, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 5 og 6.

1.1.4 Offentliggørelse af oplysninger om vandkvaliteten

Bestemmelser om offentliggørelse af det leverede vands kvalitet m.v. er i overensstemmelse med

Vandforsyningslovens § 57, stk. 2 og § 28, stk. 3, i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26.

marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, jf. vandforsyningslovens § 55, stk.

7.

Side 2

1.1.5 Installationsarbejder

Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede VVS-installatører er i

overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 401 af 28. april 2014, om gasinstallationer og

installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger.

1.1.6 Kontrol med og indgreb i målere

Bestemmelserne om kontrol med og indgreb i målere er i overensstemmelse med

Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006 om kontrol med vandmålere,

der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand.

1.1.7 Brandtekniske foranstaltninger

Bestemmelserne om brandtekniske foranstaltninger er i overensstemmelse med

Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt

redningsberedskab med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 om

beredskab (beredskabsloven).

1.1.8 Morarenter

Bestemmelser om morarenter og rykkergebyrer er i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr.

743 af 4.september 2002 om renter ved forsinket betaling (renteloven).

1.1.9 Inddrivelse af restancer

Bestemmelser om overgivelse af restancer til restanceinddrivelsesmyndigheden er i

overensstemmelse med lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige

(inddrivelsesloven), Justitsministeriet.

1.1.10 Vandafgift

Bestemmelser om afgifter for vand er i overensstemmelse med lov om afgift af ledningsført vand

med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998 (vandafgiftsloven),

Skatteministeriet.

1.1.11 Vandselskaber

Bestemmelser om forholdet mellem en vandforsyning omfattet af vandsektorloven (vandselskab)

og kommunen er i overensstemmelse med lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens

organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven)

Side 3

1.1.12 Ejer og bruger

I dette regulativ angiver betegnelsen ejer grundejeren, når en bestemmelse ikke specifikt angiver,

at ejerlejlighedsforhold eller specielle forhold, som nævnt i punkt 14.1.2, også er omfattet af den

pågældende bestemmelse.

For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte

ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i

ejendommens vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtet over for vandforsyningen, anses

ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser.

Ved betegnelsen bruger forstås en person, som ikke ejer den til vandselskabet tilsluttede

ejendom, men er den kontraktmæssige indehaver af retten til at benytte en enhed eksempelvis

lejeren af en lejlighed, beboeren af en andelslejlighed eller anden ejendom, forpagteren af en

erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningen efter det ovenstående

betragtes som ejer og beboeren af en tjenestebolig.

Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes

bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens § 19.

1.1.13 Leje eller andelsbolig

Ved individuel afregning efter målt forbrug angiver betegnelsen ejendom mindst to udlejnings

eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre, der i følge notering i matriklen skal

holdes forenet. Betegnelsen enhed angiver den enkelte udlejnings- eller andelsenhed i en ejendom.

Side 4

1.1.14 Ejerens underretning af brugere

Ejeren af en ejendom, der får vand fra vandforsyningen, skal underrette eventuelle brugere af

ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over

for vandforsyningen jf. dog 9.13

1.2 Vandforsyningens anlæg m.v.

I det følgende defineres en del af de begreber, der anvendes i vejledningen. En del af

definitionerne svarer til dem, som fremgår af Norm for almene vandforsyninger DS 442.

Almene vandforsyningsanlæg: Herved forstås anlæg, som forsyner eller har til formål at forsyne

mindst 10 ejendomme, jf. vandforsyningslovens § 3, stk. 3. Som synonym anvendes ofte begrebet

”almen vandforsyning”.

Distributionsnet: Vandforsyningens ledningsnet fra udpumpningen fra vandforsyningsanlægget

frem til skel, dvs. hovedledninger, forsyningsledninger og stikledninger.

Forsyningsledning: Den del af distributionsnettet, som transporterer færdigbehandlet vand fra

hovedledningen til de enkelte ejendommes stikledninger.

Forsyningsområde: I vandforsyningsplanen fastlægges bl.a. de almene vandforsyningsanlægs

forsyningsområder. Det naturlige forsyningsområde er det område, som vandforsyningsanlægget

naturligt kan forsyne, herunder områder som først i fremtiden kan forsynes fra

vandforsyningsanlægget.

Hovedanlæg: Vandforsyningens vandværksanlæg til indvinding og behandling af drikkevand,

vandforsyningens råvands ledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder

trykforøger anlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til

transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.

Hovedledning: Den del af distributionsnettet, som transporterer færdigbehandlet vand fra

vandbehandlingsanlægget, eventuelt via trykforøger anlæg og beholderanlæg mv., til

forsyningsledningerne.

Jordledning: Den ledning, der forbinder stikledningen med installationerne i ejendommens

bygninger. Jordledningen ligger i jorden på ejendommens grundstykke fra skel eller fra

afspærringsanordningen herunder stophanen, hvis denne er placeret inden for skel i

målerbrønden. Jordledningen er en del af ejendommens vandinstallationer. Ledningsanlægget

udføres af helsvejset PE materiale. Al svejsearbejde skal udføres af certificerede svejsere. I risiko

belastede områder udføres jordledningerne i særligt materiale.

Ved nyanlæg skal stikledning og hovedledning registreres ved digital opmåling samtidig

registreres ventiler, stophaner og målerbrønde.

Råvand: Ubehandlet vand, dvs. grundvand eller overfladevand.

Side 5

Stikledning: Stikledningen inkl. en eventuel afspærringsanordning herunder stophane er den del af

distributionsnettet, som transporterer vand fra forsyningsledningen til ejendommens skel eller

målerbrønd.

Vand til husholdningsbrug: Vand til husholdningsbrug omfatter alt vand i husholdningen dvs. til

konsum og madlavning, personlig hygiejne, toiletskyl, tøjvask m.m.

Vandbehandlingsanlæg: Anlæg, hvori råvandet underkastes behandling med henblik på dets

anvendelse til drikkevand.

Vandforsyning: Dette begreb anvendes som betegnelse for en vandforsyningsvirksomhed, dvs.

den juridiske enhed, som ejendommen afregner sit vandforbrug med. Vandforsyning benyttes ofte

som synonym for vandværk eller vandforsyningsanlæg.

Vandforsyningsanlæg: Dette består af vandindvindingsanlægget samt hoved-, forsynings- og

stikledninger og eventuelle pumper på ledningerne (distributionsnettet). Et vandforsyningsanlæg

kan bestå af flere vandindvindingsanlæg, der leverer vand til samme distributionsnet.

Vandindvindingsanlæg: Omfatter boringer, brønde og andre anlæg til indtagning af vandet og

endvidere vandbehandlingsanlæg og anlæg til udpumpning fra behandlingsanlæg, herunder

eventuelle rentvandsbeholdere.

Vandinstallation: Omfatter installationer i bygninger og jord inden for grundgrænsen, som ikke

tilhører vandforsyningen. Ledningsinstallationer i jord fra stikledningens forlængelse benævnes

jordledninger, og er en del af vandinstallationen. Hertil hører også en eventuel afspærringsventil

placeret på jordledningen. Vandinstallation er betegnet som vandindlæg i vandforsyningslovens §

50. Ved vandinstallationer forstås alle installationer fra stikledningens forlængelse, som er

omfattet af Norm for vandinstallationer, DS 439.

Vandværk: Dette begreb anvendes som synonymt med både vandindvindingsanlæg og

vandforsyningsvirksomheden, og er ofte anvendt i betegnelsen for den juridiske enhed, hvortil

ejendommen afregner.

Side 6

2. Vandforsyningens styrelse

2.1 Oplysninger om vandforsyningen

Vandforsyningens ledelse består af en bestyrelse, direktør eller formand.

Vandforsyningen leverer eller kan levere drikkevand til stort set alle boliger, virksomheder og

landbrug inden for forsyningsområdet.

Vandværket er 100% ejet af (kommunen, andelsselskab, interessentselskab eller andet fx

grundejerforeninger).

2.2 Afgørelser

Afgørelser som ved det godkendte regulativ er henlagt til vandforsyningen, træffes af

vandforsyningen.

2.3 Takstblad

Takster for anlægsbidrag, driftsbidrag og for etablering af midlertidige vandleverancer mv.

fastsættes af vandforsyningen og godkendes af kommunalbestyrelsen

Taksterne bekendtgøres i et takstblad, der er tilgængeligt på vandforsyningens hjemmeside,

hvorfra det kan downloades.

Eller alternativt: Takstbladet offentliggøres mindst en gang om året i et trykt medie, som er til

rådighed for alle forbrugere af vand fra det almene vandforsyningsanlæg, f.eks. et omdelt

lokalblad, en lokal vejviser eller husstandsomdelt folder.

Takstbladet udleveres vederlagsfrit af vandforsyningen.

2.4 Medlemskab

Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, er berettiget og forpligtet til at være

medlem af vandværket. Vandforsyningen kan dog efter ansøgning fritage for medlemskab,

ligesom ejeren, der efter forholdets natur ikke kan være medlemmer, har ret til at blive optaget

som forbrugere, eventuelt på særlige betingelser.

2.5 Forbrugerrepræsentation

Forbrugere i et kommunalt ejet vandselskab har ret til at vælge forbrugerrepræsentanter til

vandselskabets bestyrelse jf. bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i

vandselskaber, med senere ændringer. De nærmere regler om valg af forbrugerrepræsentanter

findes på vandselskabets hjemmeside.

3. Ret til forsyning med vand

Vandforsyningens forsyningspligt er fastsat i vandforsyningsloven kapitel 8

Side 7

Kommunalbestyrelsen kan påbyde sløjfning af overflødige boringer og brønde, f.eks. hvis en

ejendom skal tilsluttes vandforsyningsanlægget. For sløjfning af vandforsyningsboringer og –

brønde gælder §36 i lov om vandforsyning.

3.1 Ret til forsyning med vand

Enhver ejer, hvis ejendom ligger i vandforsyningens naturlige forsyningsområde, har med respekt

for vandværkets indvindingstilladelse ret til forsyning med vand til almindeligt

husholdningsforbrug, til institutioner, til almindeligt landbrug (dog ikke til vanding af eksempelvis

landbrugsafgrøder) og anden erhvervsvirksomhed, som benytter vand i mindre omfang.

Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker på de vilkår, som er fastsat i regulativet og mod

betaling efter godkendte takster.

3.2 Forsyning af erhvervsvirksomheder

Vandforsyningen bestemmer i hvilket omfang, der kan leveres vand til erhvervsvirksomheder,

herunder landbrug, som benytter vand i større omfang.

Vandforsyningen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering. Vilkårene

fastsættes i en skriftlig aftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Der kan herunder fastsættes vilkår om, at ejere/brugere, der benytter vand i større omfang eller

som har et vandaftag, der kan skabe et så stort flow, at der forekommer risiko for løsrivning af

partikler i ledningsnettet, må tåle de gener, der er forbundet hermed, og at de for egen regning

foretage de fornødne foranstaltninger i den forbindelse, jf. også 6.4.

Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker i øvrigt på de vilkår, som er fastsat i regulativet og

mod betaling efter godkendte takster.

3.3 Forsyning af brandtekniske installationer

Vand til brandtekniske installationer kan normalt ikke tillades via direkte kobling til

vandforsyningsnettet, men skal indrettes i overensstemmelse med gældende normer for

indretning af sprinkleranlæg f. eks DBI retningslinje 251/4001 Sprinkleranlæg. Vandforsyningen

kan forlange eksisterende sprinkleranlæg ændret, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til

dimensioneringen, trykoptimering, og sektionering af vandforsyningens hovedanlæg og

forsyningsledningsnet, samt hvis den eksisterende sprinklerinstallation kan udgøre en

forureningsrisiko.

I forbindelse med levering af vand til brandtekniske installationer med vandforbrug fastsætter

vandforsyningen eventuelle særlige vilkår for leveringen ved siden af bestemmelserne i dette

regulativ, jf. dog bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

3.4 Reserveforsyning

Etablering af vandforsyning og forsyning med vand fra vandforsyningen som reserve for en

ejendoms eget vandforsyningsanlæg kan normalt ikke forventes tilladt.

Side 8

Vandforsyningen kan dog undtagelsesvis tillade etableringen på særlige vilkår.

I forbindelse med indlæg af vand kan det ikke forventes tilladt, at en ejendoms eget

vandforsyningsanlæg tilsluttes vandforsyningens kollektive vandforsyningsnet.

3.5 Overflødige brønde og boringer

Ved indlæggelse af og forsyning med vand fra Vandforsyningen kan kommunalbestyrelsen påbyde

overflødiggjort brønde tilkastet og boringer sløjfet. Tilkastning og sløjfning skal ske efter regler i

den til enhver tid gældende lovgivning. Omkostningerne hertil afholdes af ejendommens ejer. Ved

ønske om fortsat brug af brønd eller boring, skal der indsendes ansøgning til

kommunalbestyrelsen som i hvert tilfælde vil foretage en konkret vurdering.

3.6 Trykstød

Vandforbruget skal aftages på en sådan måde, at trykstød ikke forekommer, og således at

pludselige og unødvendige variationer undgås. Denne bestemmelse gælder også for

beredskabsstyrelsen.

3.7 Udstykning, byggemodning m.v.

Ved udstykning af en ejendom til grunde eller ejerboliger, hvor vandforsyningen hidtil har leveret

samlet til den tidligere ejendom via én hovedmåler, installerer vandforsyningen en ny måler ved

hver ny ejendom eller ejerbolig.

Vandforsyningen fastlægger vilkår samt leveringsbetingelser for vandforsyningen til de ved

udstykningen opståede ejendomme, herunder krav til anlæggets dimensionering og funktion, jf.

også 5.3.

I forbindelse med byggemodninger skal en eventuel udstykning være gennemført, inden

vandforsyningen fører stikledninger frem til de nye matrikelnumre.

Forsyningen med vand sker i øvrigt på de vilkår, som er fastsat i regulativet, og mod betaling efter

godkendte takster.

4. Forsyningsledninger

4.1 Anlæg af forsyningsledninger

Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen. Vandforsyningen

bestemmer, hvornår forsyningsledninger skal anlægges.

4.1.1 Vandforsyningsledninger må ikke anlægges i strid med den vedtagne vandforsyningsplan.

Vandforsyningsplanen er gældende fra 2012-2021.

Side 9

4.2 Tinglysning

Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, benyttelse og

vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme. Udgiften til

tinglysning afholdes af vandforsyningen. Allerede anlagte forsyningsledninger, der ligger på privat

grund skal på samme måde, i videst omfang, sikres ved tinglysning på ejendommen.

5. Stikledninger

5.1 Anlæg og vedligeholdelse af stikledninger

Stikledninger med eventuelle afspærringsanordninger, herunder stophaner, anlægges af,

vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen. Alt arbejde med stikledninger skal udføres af

autoriserede VVS-installatører eller af vandforsyningens personale, jf. bestemmelserne i

’Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 859 af 3. juni 2014 om undtagelse fra krav

om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg.

Afspærringsanordninger, stophaner eller lignende, der er placeret efter stikledningen på ejerens

vandinstallationer, herunder på jordledningen, ejes og vedligeholdes af ejeren i overensstemmelse

med reglerne i dette regulativs punkt 8.

5.2 Stikledning til ejendomme

Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning. Der vil sædvanligvis kun blive anlagt én

stikledning til hver ejendom. Vandforsyningen fastlægger antallet og placeringen af stikledninger

efter drøftelse med ejendommens ejer.

Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil

ejendommen har facade (adgangsvej).

Hvis stikledning fremføres over privat grund, skal retten til dens anlæg, benyttelse og

vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på den/de respektive ejendomme.

Udgifterne hertil afholdes af vandforsyningen.

5.2.1 I særlige tilfælde kan forsyning til to eller flere ejendomme efter ejerens ønske dog ske

gennem en fælles stikledning. Vilkårene herfor fastsættes i en deklaration der skal være godkendt

af Vandforsyningen ., og som skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejerens

foranstaltning og på deres bekostning.

Ved brud eller ombygning kan Vandforsyningen forlange separering af fælles stikledning og

omkostninger hertil afholdes af ejer. Vandforsyningen afholder udgifter til anboring og eventuelle

afspærringsanordninger og der betales stikledningsbidrag.

5.3 Udstykning og omlægning

Vandforsyningen kan omlægge en stikledning, hvis en ejendom udstykkes, hvis der på en ejendom

foretages om- eller tilbygningsbygningsarbejder, eller der sker væsentlige ændringer i

vandforbruget eller lignende, som indebærer, at stikledningsdimensionen bør ændres. I så fald

skal ejendommens ejer afholde omkostningerne til omlægningen samt eventuelle yderligere

anlægsbidrag jf. pkt. 12.8 og 12.9.

Side 10

Tilsvarende gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt.

Ved udstykning af sokkelgrunde på en ejendom afgør vandforsyningen, om stikledningen kan føres

helt frem til det nye skel, eller om det fortsat skal være ejerens egen jordledning.

5.4 Ubenyttet ejendom

Vandforsyningen kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for

ejerens regning

5.5 Fejl på stikledninger og stophaner

Ejere af ejendomme skal straks give vandforsyningen meddelelse om indtrufne eller formodede

fejl, herunder utætheder ved stikledninger og stophaner.

5.6 Fri adgang til stophane

Såfremt stophane og/eller målerbrønd står i eller indenfor skel, påhviler det ejeren af en ejendom

at sikre, at stophanen og/ eller målerbrønden er synlig og let tilgængelig.

6. Opretholdelse af tryk og forsyning

6.1 Vandtryk

Vandforsyningen skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og

opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme,

jf. dog 8.3.1. Vandforsyningen har dog ingen pligt til at opretholde noget mindstetryk i

forsyningsledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.

Vandforsyningen er indenfor rammerne af ovenstående berettiget til at ændre aktuelle

trykforhold forbigående eller varigt.

6.2 Aflukning

Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejere eller deres repræsentanter et rimeligt

varsel, men vandforsyningen kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger

uden varsel.

6.3 Ulemper

Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved

svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved

vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden

force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.v.

Ved afbrydelse eller genoptagelse af forsyningen og ved anden driftsforstyrrelse, herunder

ændringer i tryk og kvalitet, er vandforsyningen, uanset om denne måtte have udvist uagtsomhed,

uden ansvar for forbrugeres driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Denne bestemmelse

Side 11

gælder ikke, såfremt vandforsyningen har udvist forsætlig eller grov uagtsomhed.

Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne en driftstabsforsikring.

Opmærksomheden henledes dog på, at reglen kun omfatter ulemper ved svigtende levering fra

vandforsyningsanlægget. Der er ikke ansvarsfrihed for eventuelle vandskader på grund af brud på

vandforsyningens vandledninger.

6.4 Indskrænkning af vandforbruget

Vandforsyningen kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om

indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, herunder om indskrænkning med hensyn til

vanding af haver i tørkeperioder m.v., når vandforsyningens drift eller hensynet til

vandforekomsterne gør det nødvendigt.

Kommunalbestyrelsen kan pålægge vandforsyningen at træffe en sådan bestemmelse.

Side 12

7. Vandforsyning til brandslukning

7.1 Etablering og vedligeholdelse

Etablering, vedligeholdelse og sløjfning af brandhaner på forsyningsledninger skal ske efter

kommunalbestyrelsens anvisning, og udgifterne hertil afholdes af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen kan forlange, at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved

brandslukning anlægges med større ledningsdimension end ellers nødvendigt. Det gælder

tilsvarende ved omlægning. Merudgifterne hertil afholdes af kommunalbestyrelsen.

7.2 Flytning af forsyningsledning

Ved flytning eller udskiftning af en forsyningsledning afholder kommunalbestyrelsen

omkostningerne til flytning og tilslutning af brandhaner på forsyningsledningen.

7.3 Brug af brandhaner

Bortset fra ved indsats i forbindelse med brand og andre nødstilfælde samt de lovpligtige

afprøvninger af brandhaner, må ingen bruge vand fra brandhaner, medmindre

kommunalbestyrelsen og vandforsyningen har givet tilladelse hertil.

7.4 Oplysning om brandvand

Kommunalbestyrelsen skal på vandforsyningens begæring oplyse vandforbruget fra brandhaner

ved indsats og afprøvning samt varsle vandforsyningen om planlagte afprøvninger af brandhaner.

Der skal oplyses forbrug i nærmeste hele kubikmeter.

8. Vandinstallationer

8.1 Generelt vedrørende vandinstallationer

8.1.1 Grundejeren

Vandinstallationer, herunder jordledninger, etableres af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren,

jf. dog 9.4 og 9.6, angående afregningsmålere.

Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, jf. 1.1.12,

sidste afsnit, afholdes udgifter vedrørende vandinstallationer af ejeren af bebyggelsen på grunden.

Alle udgifter vedrørende vandinstallationer afholdes af ejeren, herunder også udgifter til

omlægning af vandinstallationer, f.eks. omlægning af jordledninger, som følge af nødvendig

omlægning af forsynings- og/eller stikledning. Udgifter i henhold til 9.6 og 9.15, 4. punktum

angående afregningsmålere afholdes dog af vandforsyningen.

Side 13

8.1.2 Nyanlæg og væsentlig ændring

Arbejder med nyanlæg og væsentlig ændring af vandinstallationer fra installationsgenstande,

vandvarmere, vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg eller andre vandinstallationer, hvor

svigtende tilbagestrømningssikring kan udgøre en risiko for forurening af vandforsyningsanlægget,

skal færdigmeldes til vandforsyningen. Dokumentation skal leveres af en autoriseret VVS

installatør.

Anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine skal udføres i

overensstemmelse med gældende Rørcenteranvisning 003( p.t 4. udgave, september 2012), og

der skal om fornødent indhentes tilladelse hertil fra kommunalbestyrelsen, jf. bekendtgørelse

nr.292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Vandforsyningen kan kræve dokumentation for, at en nyinstalleret eller ændret vandinstallation

fungerer forskriftsmæssigt. Dokumentation skal leveres af en autoriseret VVS-installatør.

8.1.3 Vandinstallationer

Arbejder med vandinstallationer, herunder med jordledninger og vandmålere, skal udføres af

autoriserede VVS-installatører.

Som en undtagelse må nærmere bestemte simple arbejder udføres af personer, som ikke har

autorisation som VVS-installatør, jf. Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelser nr. 859 af 3. juni 2014

om undtagelser fra krav om autorisation som VVS-installatør til udførelse af simple arbejder med

vand- og sanitetsinstallationer (udskiftning) og nr. 546 af 30. maj 2014 om undtagelse fra krav om

autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg.

Vandinstallationer skal udføres, så de opfylder kravene i Bygningsreglementet, hvor der i

vejledningen til overholdelse af Bygningsreglementet henvises til DS 439 (vandnormen) og til

DS/EN 1717 (tilbagestrømningssikring). Se 8.2.3

Vandforsyningen kan kræve dokumentation for, at tilbagestrømningssikringen er etableret, og at

den fungerer forskriftsmæssigt.

8.1.4 Fabriksfremstillede produkter godkendt til drikkevand

Fabriksfremstillede byggevarer, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer til drikkevand, skal

være godkendt efter eller den til enhver tid gældende godkendelsesordning. Fra 1. april 2013, er

godkendelsesordningen fastsat i Klima- Energi- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 31 af

21. januar 2013 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

”Godkendt til drikkevand”. Før 1. april 2013 var disse byggevarer omfattet af VAgodkendelsesordningen.

Produktet skal desuden være forsynet med CE-mærke, der viser, at produktet stemmer overens

med en harmoniseret standard eller er omfattet af en europæisk teknisk godkendelse.

8.1.5 Fejl på vandinstallationer

Side 14

Vandinstallationer skal udføres, benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare

for forurening af vandet, opstår utætheder eller på anden måde voldes ulemper.

Vandforsyningen kan påbyde forbrugeren at udføre vedligeholdelse af sin installation, ombygning

mm. Sker det ikke inden tidsrammen, vil forbruget ansættes til et gennemsnitligt forbrug af de

sidste 3 år, til installationen er lovliggjort. Dette alene for sikring af forsyningssikkerheden.

Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder, herunder utæthed på jordledning,

eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at vandinstallationerne straks gennemgås og i fornødent

omfang bringes i orden. Brugere skal straks anmelde konstaterede eller formodede fejl til ejeren.

Hvis fejlen har betydning for ejendommens vandforbrug eller udgør en risiko for forurening af

vandet i forsyningsnettet, skal ejeren straks underrette vandforsyningen om forholdet.

8.1.6 Forsvarlig funktion

Vandforsyningen kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningen

finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion, herunder

tilbagestrømningssikring. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må

ikke fjernes eller ændres uden vandforsyningens tilladelse.

Hvis der efter reparation eller der på anden måde er en begrundet formodning om utæthed på

jordledningen, kan vandforsyningen forlange, at jordledningen tæthedsprøves for det maksimalt

forekommende tryk. Tæthedsprøvningen skal foretages af en autoriseret vvs-installatør og sker for

ejerens egen regning og risiko.

Vandforsyningen kan forlange dokumentation for, at den eller de pålagte foranstaltninger er

foretaget, og at vandinstallationerne fungerer forskriftsmæssigt. Dokumentation skal leveres af en

autoriseret VVS-installatør. Se pkt. 8.2.3.

8.1.7 Ubenyttede vandinstallationer

Ejeren har pligt til at holde ubenyttede vandinstallationer aflukket og tømt for vand.

Vandforsyningen kan forlange, at vandinstallationer i ubenyttede bygninger afbrydes på

forskriftsmæssig måde. Vandforsyningen kan alternativt forlange, at der er et nærmere bestemt

årligt minimumsforbrug på installationen.

8.1.8 Arbejde på ejerens bekostning

Forsømmer ejeren de forpligtelser, som påhviler ejeren med hensyn til vandinstallationer, kan

kommunalbestyrelsen i sin egenskab af tilsynsmyndighed efter forudgående påbud lade arbejdet

udføre på ejerens bekostning, jf. vandforsyningslovens § 65.

8.1.9 Aktuel fare for forurening

Ejendommens ejer eller bruger skal straks iværksætte de fornødne foranstaltninger til at standse

en konstateret og aktuel fare for forurening af vandet i forsyningsnettet f.eks. som følge af trykfald

Side 15

eller manglende aflukning eller tømning af ubenyttede vandinstallationer, eller ved omfattende

vandspild jf. 10.3.

Vandforsyningen kan lukke for vandtilførslen til en ejendom, hvis ejendommens ejer eller bruger

ikke straks iværksætter de fornødne foranstaltninger til at standse en konstateret og aktuel fare

for forurening af vandet i forsyningsnettet.

Vandforsyningen foretager genåbning, når ejeren kan dokumentere, at der er foretaget de

nødvendige foranstaltninger til at bringe forholdene, som begrunder aflukning af vandtilførslen, til

ophør.

8.2 Vandinstallationer i bygninger

8.2.1 Trykforøger anlæg

Finder vandforsyningen, at trykforholdene i en ejendom kan forventes at blive utilfredsstillende,

og dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejendom, kan

vandforsyningen forlange, at der efter nærmere angivne forskrifter skal foretages særlige

foranstaltninger herunder opstilles et trykforøger anlæg eller trykreduktions anlæg i forbindelse

med ejendommens vandinstallationer.

Etablering af dette anlæg foranstaltes og betales af ejeren.

8.2.2 Brandtekniske installationer

Etablering og vedligeholdelse af brandtekniske installationer med vandforbrug, f.eks.

sprinkleranlæg eller lignende, skal ske i henhold til de til enhver tid gældende regler og forskrifter

herfor, herunder kravene i Bygningsreglementet, hvor der i vejledningen til overholdelse af

Bygningsreglementet henvises til DS 439 (vandnormen) og til DS/EN 1717

(tilbagestrømningssikring).

Særlige vilkår for levering af vand til brandtekniske installationer med vandforbrug fastsættes af

vandforsyningen, jf. punkt 3.3.

Vandspild som følge af misbrug af brandtekniske installationer må ikke forekomme

Side 16

8.2.3 Tilbagestrømning

Tilbagestrøms sikring: Regler om tilbagestrømningssikring fremgår af Dansk Standard DS/EN 1717

– Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til

tilbagestrømningssikring. Se nedenstående skema.

Kategori forbrugertype Tilbagestrøms sikring

1 Vand til husholdningsbrug

Parcelhus, boligblok, skole, kontor m.v. Kontraventil i vandmåler

2 Medium, som ikke medfører sundhedsrisiko.

Vandet kan være opvarmet, afkølet eller tilsat noget, der ikke er sundhedsskadeligt.

Slagterforretning, cafeteria, hotelkøkken, virksomheder, der eksempelvis blander vand med næringsmidler(suppe, juice, syltetøj og alkohol) Hvis der anvendes desinfektionsmidler til rengøring skal installationen sikres som kategori 4

Kontrollerbar kontraventil

3 Medium, der indeholder skadelige stoffer og som medfører nogen sundhedsrisiko.

Installationer med blødgøringsanlæg, eks. fjernvarmecentraler og tandlæger.

Tilbagestrømningssikring med forskelige ikke kontrollerbare trykzoner

4 Medium, der medfører sundhedsrisiko som følge af indhold af giftige radioaktive, mutagene eller kræftfremkaldende stoffer.

Landbrug, medicinalvirksomheder, galvaniseringsvirksomheder der blander kemikalier med vand

Tilbagestrømningssikring med kontrollerbare trykzoner

5 Medium som medfører en menneskelig sundhedsrisiko som følge af tilstedeværelse af mikrobiologiske elementer eller virus

Anlæg til rensning af spildevand. Virksomheder med mikrobiologiske processer. Luftgab

Side 17

8.3 Vandinstallationer m.v. i jord

8.3.1 Ændring af jordledning ved ombygning

Ved ombygning af en ejendom kan vandforsyningen forlange, at jordledningen ændres, hvis det

anses for nødvendigt af hensyn til ejendommens kommende vandforbrug.

8.3.2 Udgifter ved omlægning af jordledning

Udgifter til omlægning af jordledningen, som følge af nødvendig omlægning af forsynings- og/eller

stikledning, afholdes af grundejeren.

8.3.3 Målerbrønde

Målerbrønde skal udføres således, at vandmåleren holdes frostfri.

Målerbrønden skal være forsynet med et forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning

holdes ren og så vidt muligt tør. Ved høj grundvandsstand kan vandforsyningen forlange, at

målerbrønden etableres som tæt PE-brønd.

Målerbrønden etableres af, vedligeholdes af og tilhører ejeren, med mindre ejeren og

vandforsyningen har aftalt andet.

Side 18

9. Afregningsmålere

9.1 Generelle bestemmelser for installationer til måling af vandforbrug

De generelle bestemmelser for vandinstallationer, jf. 8.1.1 - 8.1.4, finder tilsvarende anvendelse

for installationer til måling af vandforbrug.

9.2 Afregning af samlet vandforbrug

Ejeren af en ejendom, der er tilsluttet vandforsyningen, har pligt til at installere en

afregningsmåler til brug for afregning af ejendommens samlede vandforbrug.

Der må kun anbringes én afregningsmåler på hver ejendom, medmindre der er truffet aftale med

vandforsyningen om andet.

Afregningsmåleren og dennes placering må ikke ændres uden forudgående aftale herom med

vandforsyningen. Plomber ved målere og ventiler må kun brydes af vandforsyningens personale

eller af forsyningens dertil bemyndigede personer.

Ved pulsmålere og elektroniskflowmålere pålægges forbrugeren at levere strøm til måleren.

Vandforsyningen skal have adgang til elektronisk overførsel af data.

9.3 Placering af afregningsmåler

Afregningsmåler anbringes i bygning umiddelbart efter jordledningens indføring eller i målerbrønd

efter vandværkets anvisning og sådan, at den er beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning,

mekaniske ydre påvirkninger og korrosion.

Har måleren tidligere været placeret i bygning, kan der ved ombygning af en ejendom, skift af

status for ejendom eller ved overgang til fjernaflæsning ændres til målerbrønd. Måleren skal til

stadighed være let at aflæse og udskifte.

Målerbrønden placeres normalt en meter inden fra skel.

Hvor dette ikke kan lade sig gøre, anbringes måleren i en målerbrønd på jordledningen. I særlige

tilfælde kan Vandforsyningen af hensyn til installation, aflæsning og vedligeholdelse af måleren

kræve etablering af målerbrønd for ejers regning.

9.4 Vandforsyningens ejendom

Afregningsmålere stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsyningens ejendom.

Afregningsmålere anbringes på ejerens bekostning.

Vandforsyningen kan beslutte, at afregningsmålere skal være elektroniske og kunne fjernaflæses.

Udskiftning eller omlægning af rørføring påhviler ejeren.

Side 19

9.5 Aflæsning

Vandforsyningen har til enhver tid ret til at aflæse afregningsmålere efter varsel jf. 9.17

Vandforsyningen har til enhver tid ret til elektronisk overførsel af målerdata fra afregningsmålere.

9.6 Vedligeholdelse og udskiftning

Afregningsmålere vedligeholdes af vandforsyningen og for dennes regning. Vandforsyningen er

berettiget til når som helst for egen regning at udskifte og kontrollere målere efter varsel, jf. 9.17.

Ejer og bruger må tåle de ulemper der er forbundet med at vandtilførslen afbrydes ved udskiftning

af målere.

Vedligeholdelse og udskiftning må foretages af en vandværksansat med de fornødne

kvalifikationer.

9.7 Størrelse og type

Afregningsmåleres størrelse og type bestemmes af vandforsyningen ud fra de oplysninger, som

ejeren har givet om vandinstallationerne og vandforbruget til erhvervsvirksomheder m.v.

9.8 Ændring af vandforbruget

Hvis vandforbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste, jf. 9.7, således at

afregningsmåleren ikke længere er tilpasset vandforbruget, kan vandforsyningen forlange

målerinstallationen ændret for ejers regning, så måleren kan udskiftes med en måler af passende

størrelse.

9.9 Ejerens ansvar

Ejer er erstatningspligtig over for vandforsyningen i alle tilfælde, hvor en afregningsmåler er

bortkommet eller er blevet beskadiget, f.eks. ved vold, brand, frost m.v. Ejer og bruger må tåle de

ulemper, der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved udskiftning af målere.

9.10 Utætheder eller fejl

Opdager ejeren, at der er utætheder eller fejl ved en afregningsmåler, skal dette straks meddeles

til vandforsyningen. Brugere af en ejendom skal straks meddele konstaterede fejl til ejeren.

9.11 Indgreb mv i afregningsmålere

Ejere og brugere må ikke foretage indgreb i afregningsmålere, bryde plomben eller på nogen måde

påvirke målernes korrekte funktion. Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.

Omkostninger til eftersyn og istandsættelse eller udskiftning af en måler som følge af indgreb, jf.

ovennævnte, afholdes af ejeren.

9.12 Overgang fra fælles til individuel afregning

Beslutning om at overgå fra fælles til individuel afregning med vandforsyningen skal meddeles

skriftligt til vandforsyningen og kommunen jf. bekendtgørelse 837 af 27. november 1998 om

individuel afregning af målt vandforbrug.

Side 20

9.13 Ejerens ansvar, rettigheder og pligter

For ejendomme, hvor der er indgået aftale med vandforsyningen om individuel afregning efter

målt forbrug, overgår ejerens ansvar, rettigheder og pligter efter 9.9, 9.10, 9.11 og 9.15, 9.16 og

9.17 til brugeren af enheden.

9.14 Måleteknisk kontrol

Afregningsmålere, der anvendes som grundlag for betaling af driftsbidrag, skal opfylde de krav og

underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat af Sikkerhedsstyrelsen om kontrol med

vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, og de måletekniske

forskrifter bekendtgørelsen henviser til.

9.15 Kontrol af afregningsmåleren

Ejeren kan ved skriftlig henvendelse til vandforsyningen forlange at få kontrolleret

afregningsmålerens nøjagtighed.

Afregningsmåleren anses for at vise rigtigt, når dens visning ligger indenfor de maksimalt

acceptable grænser for måleunøjagtighed, som er fastsat i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse

om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, og

i de forskrifter, hvortil bekendtgørelsen henviser.

Hvis afregningsmålerens visning ligger inden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed,

afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af den, der har ønsket afprøvningen.

Hvis afregningsmålerens visning ligger uden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed,

afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af vandforsyningen.

Efter høring af ejeren foretager vandforsyningen en skønsmæssig nedsættelse eller forhøjelse af

det målte forbrug for det tidsrum, hvor vandforsyningen skønner, at fejlvisningen har fundet sted,

dog højst for 3 år, jf. lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven).

9.16 Selvaflæsning

Vandforsyningen kan pålægge ejeren at aflæse afregningsmåleren og indberette målerstanden til

vandforsyningen (selvaflæsning).

Selvaflæsning af den fysiske afregningsmåler lægges til grund for vandforsyningens afregning af

driftsbidrag.

Efterkommer en ejer ikke vandforsyningens pålæg om selvaflæsning, er vandforsyningen

berettiget til at skønne ejers vandforbrug ud fra historiske data angående ejendommens

vandforbrug. Vandforsyningen er i den forbindelse berettiget til at opkræve et

administrationsgebyr, som fremgår af vandforsyningens takstblad.

Ejerens forpligtelser overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.

9.16.1 Fjernaflæsning

Side 21

Vandforsyningen kan beslutte, at aflæsning af afregningsmålere skal foretages som fjernaflæsning,

som foretages af vandforsyningen.

9.17 Tilsyn med afregningsmålere

Inden vandforsyningen aflæser, tilser eller udskifter en afregningsmåler, aftaler vandforsyningen

dato og det omtrentlige tidspunkt for vandforsyningens besøg med ejeren. Ejerens forpligtelser

overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.

Hvis vandforsyningen kører forgæves til en aftale om aflæsning, tilsyn, målerskifte eller

plombering af en afregningsmåler, eller ejeren gentagne gange undlader at reagere på en

henvendelse om at bestille tid til målerskift, er vandforsyningen berettiget til at opkræve et

administrationsgebyr, som fremgår af vandforsyningens takstblad.

Side 22

10. Vandspild

10.1 Benyttelse og spild af vand

Vand fra vandforsyningen må, bortset fra brand under indsats eller andre nødstilfælde, ikke

benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som vandforsyningen har

fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte vandinstallationer.

Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er forbudt.

Rindende vand må ikke bruges til køleformål, medmindre vandforsyningen har givet særlig

tilladelse hertil.

10.2 Vandspild før afregningsmåler

Hvis vandspild som ovenfor nævnt foregår fra vandinstallationer før afregningsmåleren, kan

vandspildet forlanges betalt af ejendommens ejer ud over det almindelige driftsbidrag, hvis

vandspildet er foregået med ejers eller brugers viden, eller hvis der foreligger grov uagtsomhed.

Størrelsen af vandspildet vil i så fald blive fastsat ved vandforsyningens skøn efter forhandling med

ejeren.

10.3 Lukning af vandtilførsel ved fare for forurening som følge af vandspild

Vandforsyningen kan lukke for vandtilførslen til en ejendom i overensstemmelse med 8.1.9, hvis

vandspildet medfører en konstateret og aktuel fare for forurening af vandet i forsyningsnettet, og

ejendommens ejer eller bruger ikke straks iværksætter de fornødne foranstaltninger til at standse

det konstaterede og aktuelle vandspild.

11. Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt

11.1 Det kommunale tilsyn

Kommunalbestyrelsen har som tilsynsmyndighed mod forevisning af legitimation adgang uden

retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer jf.

vandforsyningsloven § 64, stk. 1.

Vandforsyningens personale har mod forevisning af legitimation, og såfremt kommunalbestyrelsen

har bemyndiget disse personer hertil efter vandforsyningsloven § 64 stk. 1 adgang til at foretage

undersøgelser af vandinstallationer på en ejendom uden retskendelse.

11.2 Vandforsyningens adgang til vandinstallationer

For at kunne kontrollere vandforbruget, efterse at vandinstallationer holdes i god og

forskriftsmæssig stand, at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse og udskiftning af

vandmålere, skal vandforsyningens personale mod forevisning af legitimation have adgang til

ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer.

Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.

Side 23

11.3 Oplysninger om vandforbrug

Enhver ejer og bruger af en ejendom, som er tilsluttet vandforsyningen, skal på forlangende give

vandforsyningen alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse.

11.4 Kontrol af vandforsyningens målere

Vandforsyningen har pligt til at etablere et kontrolsystem til overvågning af nøjagtigheden af

vandforsyningens målere til forbrugsafregning og er forpligtet til at bekendtgøre kontrolsystemets

indhold over for de til vandforsyningen tilsluttede forbrugere, ligesom forbrugerne skal orienteres,

hvis der foretages ændringer i kontrolsystemet.

11.5 Information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet

Vandforsyningen har pligt til at stille den nødvendige information om vandforsyningen og

drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugerne.

Mindst én gang om året skal vandforsyningen offentliggøre:

Opdaterede oplysninger om vandforsyningens adresse, telefonnummer, e-mailadresse,

hjemmeside og eventuelle kontaktpersoner,

en generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet, herunder værdier for almindelige

parametre og værdier for parametre af særlig lokal betydning,

overskridelse af gældende kvalitetskrav for drikkevand.

Informationen skal være tilgængelig på vandforsyningens hjemmeside.

12. Anlægsbidrag

12.1 Anlægsbidrag

Anlægsbidraget omfatter et bidrag til vandforsyningens hovedanlæg, et bidrag til

forsyningsledningsnettet og et bidrag til stikledning. Anlægsbidraget fastsættes af

vandforsyningen og godkendes af kommunalbestyrelsen.

Bidragenes størrelse fremgår af vandforsyningens gældende takstblad. Anlægsbidrag for

ejendomskategorier, som undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, fastsættes separat af

vandforsyningen efter forhandling og godkendes af kommunalbestyrelsen.

12.2 Betaling af anlægsbidrag

Når en ejendom bliver tilsluttet, skal der betales et anlægsbidrag til vandforsyningen. Dette gælder

også ejendomme, der er opstået ved udstykninger, der i øvrigt har fået vand fra Vandforsyningen

og som tidligere har betalt anlægsbidrag for den nye ejendom.

12.3 Forsyningsledningsnettets alder

Bidraget til forsyningsledningsnettet skal betales, hvad enten den ledning som ejendommen

tilsluttes er nyanlagt eller ældre.

12.4 Tilslutning til ny forsyningsledning

Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny

forsyningsledning, betales ikke anlægsbidrag medmindre andet følger af 12.9.

Side 24

12.5 Betaling af anlægsbidrag til udstykning

Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan vandforsyningen forlange,

at udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet

for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. Udstykningsforetagendet skal på

anfordring forevise en godkendt udstykningsplan med henblik på, at vandforsyningen kan opgøre

og opkræve anlægsbidraget. Vandforsyningen kan forlange enten, at betaling skal finde sted før

forsyningsledningerne anlægges, eller at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling

sker, så snart forsyningsledningerne er anlagt.

12.6 Betaling af stikledningsbidrag i en udstykning

Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse

anlægges stikledninger til de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan

vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler bidrag til stikledningerne.

Vandforsyningen kan forlange enten, at betaling finder sted før stikledningen anlægges, eller at

der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling i så fald sker, så snart stikledningerne er

anlagt eller at betaling skal finde sted før forsyningsledningen anlægges.

Dette gælder også for anlæg af stikledninger til ejendomme, der senere vil kunne frastykkes jf.

reglerne i 12.5.

12.7 Anlægsbidrag til vand til midlertidigt forbrug

For levering af vand til midlertidigt forbrug, f.eks. til byggebrug, kan vandforsyningen fastsætte et

anlægsbidrag til dækning af de udgifter, der er forbundet med etablering og reetablering af den

midlertidige leverance.

12.8 Ændret anvendelse af ejendom

Hvis forudsætningerne for et fastsat og betalt anlægsbidrag ændres, som følge af en senere omeller

tilbygning eller en ændret anvendelse af ejendommen, kan vandforsyningen forlange, at

ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidraget, der svarer til ændringen.

Vandforsyningen kan f.eks. sædvanligvis opkræve supplerende tilslutningsbidrag ved oprettelsen

af flere boligenheder på en ejendom, ved ændring af en ejendoms anvendelse, herunder

omdannelse fra erhverv til bolig, samt udvidelse/ændring af bolig- eller erhvervsenheder, navnlig

ved etablering af flere vandforbrugende installationer.

I tilfælde, hvor ejendommen ombygges, tilbygges eller ændrer anvendelse, påhviler det ejeren at

sandsynliggøre, at forudsætningerne for det hidtidigt fastsatte anlægsbidrag ikke ændres. På

anfordring skal ejeren meddele vandforsyningen, hvorvidt der etableres nye/flere installationer,

herunder håndvaske, badeinstallationer eller lignende, der medfører et højere vandforbrug.

Det er normalt ikke grundlag for ændring i tidligere betalte anlægsbidrag, når f.eks. lejlighederne i

en ejendom ændres til andels- eller ejerlejligheder eller værelser på plejehjem ombygges til plejelejligheder.

Side 25

Anlægsbidrag tilbagebetales ikke i forbindelse med, at forudsætningerne for et fastsat og betalt

anlægsbidrag ændres, f.eks. hvis antallet af boligenheder i en ejendom reduceres.

12.9 Anlægsbidrag ved væsentlig ny investering i vandforsyningsanlægget

Vandforsyningen kan forlange ekstra anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig ny investering i

vandforsyningsanlægget. Såfremt der oprettes en virksomhed/institution som skal have mulighed

for et stort vandforbrug, fastsætter Vandforsyningen et særligt bidrag heraf.

13. Driftsbidrag

13.1 Betaling for leveret vand

For alt leveret vand betales et driftsbidrag bortset fra vand til brandslukningsformål under indsats

og de lovpligtige afprøvninger af brandhaner.

Driftsbidraget omfatter et bidrag pr. m3 vand og eventuelt tillige et fast årligt bidrag. Driftsbidrag

kan forlanges betalt fra den dag, hvor vandforsyningen har påbegyndt leveringen af vand til

ejendommen. Bidragenes størrelse fremgår af vandforsyningens takstblad.

13.2 Fast bidrag til ejendomme uden installationer

For ejendomme, hvor forsyningsmulighed efter ejers ønske er etableret, men hvor der ikke

forefindes vandinstallationer, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt

bidrag.

13.3 Driftsbidrag til midlertidigt brug

For vand leveret til midlertidigt brug, f.eks. byggebrug og brandslukningsvand, betales driftsbidrag

efter 13.1. Vandforsyningen kan dog bestemme, at der ikke betales fast bidrag.

13.4 Driftsbidrag til brandtekniske installationer

For brandtekniske installationer, f.eks. sprinkleranlæg, overrislingsanlæg og andre lignende faste

installationer, som er installeret af hensyn til brandsikring, og som i daglig drift ikke medfører et

vandforbrug, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag.

Slangevindere (brandskab) er ikke omfattet.

13.5 Eftergivelse af statsafgift ved brud

For vandspild forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål, kan

ejeren af en ejendom anmode vandforsyningen om eftergivelse af afgiften og andre beløb af det

pågældende vandspild, jf. bestemmelserne herom i lovbekendtgørelse nr. 962 af 27. juni 2013 af

lov om afgift af ledningsført vand. Anmodningen skal være skriftlig og begrundet.

13.6 Driftsbidrag ved skønnet forbrug

Er en afregningsmåler bortkommet, blevet beskadiget eller er der konstateret utætheder eller fejl

ved måleren, fastsættes driftsbidraget af vandforsyningen efter høring af ejeren/brugeren af en

enhed bl.a. ud fra et skønnet vandforbrug i det tidsrum, hvor målingen skønnes at have været i

uorden. Normal praksis er et gennemsnit af de seneste 3 års vandforbrug.

Side 26

14. Betaling af anlægs- og driftsbidrag

14.1 Anlægsbidrag og driftsbidrag på ejendomsniveau

Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte omkostninger til arbejde ved stikledning eller

vandinstallationer, som vandforsyningen har foretaget eller ladet foretage efter 5.3, 5.4 eller 8.1.8,

påhviler den, der har tinglyst adkomst på vedkommende ejendom.

Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes

bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens § 19. I sådanne tilfælde

påhviler anlægsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejder ved stikledningen ejeren af

grunden, hvorimod driftsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejde med vandinstallationer

påhviler ejeren af bygningen.

14.1.1 Betaling af anlægsbidrag

Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte betalingsfrist, kan vandforsyningen nægte at

etablere tilslutningen.

Er tilslutning sket, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen, hvis lukning sker inden 6 måneder

efter den fastsatte betalingsfrist. Aflukning vil blive varslet senest 5 arbejdsdage, inden den

foretages.

Vandforsyningen kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et gebyr. Gebyret skal

fremgå af takstbladet.

Hvis aflukning af vandtilførslen ikke er sket, og ejendommen overdrages til en ny ejer, som ikke har

overtaget den tidligere ejers gæld, må aflukning ikke foretages.

14.1.2 Betaling af driftsbidrag

Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift.

Ved gentagen misligholdelse af pligten til at betale driftsbidrag, kan vandforsyningen kræve

betaling af et depositum til sikkerhed for forpligtelserne over for vandforsyningen.

Depositumbetalingen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til et års driftsbidrag for enheden.

Betales driftsbidraget ikke inden for den fastsatte frist, kan vandforsyningen lukke for vandet.

Aflukning vil blive varslet mindst 5 arbejdsdage, inden lukningen foretages.

Vandforsyningen kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et gebyr. Gebyret skal

fremgå af takstbladet.

Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige med renter beregnet i henhold til lov om

renter ved forsinket betaling m.v. er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betalingen.

14.1.2.1 Inddrivelse hos SKAT

100 % kommunalt ejede vandforsyninger kan overgive fordringer til inddrivelse hos SKAT.

Side 27

Fordringer på betaling af anlægsbidrag med tillæg af renter og andre omkostninger kan, når

betalingsfristen er overskredet og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, overgives

til inddrivelse hos SKAT, som restanceinddrivelsesmyndighed, jf. §1, stk.1 og 2 i lov nr. 1339 af 19.

december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige (inddrivelsesloven)

Vandforsyningen kan, hvis forholdene i særlig grad taler herfor, overdrage fordringer til SKAT på et

tidligere tidspunkt.

Vandforsyningen underretter skriftligt skyldneren om overdragelsen med mindre det må antages,

at muligheden for at opnå dækning ellers vil blive væsentlig forringet.

Genåbning kan finde sted, når det skyldige beløb er overgivet til SKAT.

Vandforsyningen kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales en gebyr.

Side 28

14.1.3 Afdragsvis betaling eller henstand

Vandforsyningen kan på skyldnerens anmodning tillade afdragsvis betaling eller henstand med

betalingen.

Betales de af vandforsyningen forskudsvis afholdte udgifter ikke inden den af vandforsyningen

fastsatte frist, gælder tilsvarende bestemmelse som anført i 14.1.1.

14.1.4 Åbning ved ejerskifte

Vandforsyningen har pligt til at genåbne for vandtilførsel ved ejerskifte, medmindre den ny ejer,

enten ved tinglysning eller skriftlig aftale med tidligere ejer, har overtaget den tidligere ejers gæld

til vandforsyningen. Der kan også i dette tilfælde forlanges et gebyr for genåbning.

14.2Driftsbidrag for ejendomme

Driftsbidrag for ejendomme som er omfattet af § 2 i bekendtgørelse om individuel af regning efter

målt forbrug

14.2.1 Individuel afregning af driftsbidrag

Hvis en ejendom med mindst to udlejnings- eller andelsenheder ønsker at overgå fra fælles til

individuel afregning, skal det ske efter reglerne i bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998 om

individuel afregning efter målt vandforbrug, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 5 og 6.

Målerne stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsyningens ejendom.

Vandforsyningen har pligt til individuel afregning af vandafgift. Den individuelle afregning skal

påbegyndes senest 5 måneder efter at vandforsyningen har modtaget skriftlig anmodning herom

fra ejeren.

Ved overgang fra fælles til individuel afregning af vandafgift skal Vandforsyningen underrette

ejendommens ejer og de enkelte brugere samt kommunalbestyrelsen om tidspunktet for

overgangen.

14.2.2 Specificeret opkrævning

Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift.

14.2.3 Bortfald af ejers hæftelse for brugers driftsbidrag

Når forudsætningerne i 14.2.1. er opfyldt, og der er etableret et direkte kundeforhold mellem en

bruger af en enhed og vandforsyningen, bortfalder ejers hæftelse for brugers driftsbidrag.

Betaler en bruger ikke vandafgiften inden den fastsatte frist, kan Vandforsyningen lukke vandet.

Ved en brugers gentagne misligholdelse af sin pligt til at betale vandafgift, kan Vandforsyningen

kræve betaling af depositum til sikkerhed for brugerens forpligtigelser overfor vandforsyningen.

Depositumbetalingen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til et års vandafgift for enheden.

Når det skyldige beløb, herunder udgifter forbundet med afbrydelse og reetablering af

vandforsyningen og eventuel depositumbetaling, tillige med renter beregnet i henhold til lov om

Side 29

renter ved forsinket betaling m.v. er betalt eller hvis der stilles betryggende sikkerhed for

betalingen, skal genåbning finde sted.

14.2.4 Fraflytning

Ved fraflytning af en enhed hæfter brugeren for betaling af driftsbidrag mv. indtil måleraflæsning

er foretaget. Eventuelt indbetalt depositum modregnes i lejerens slutopgørelse vedrørende

driftsbidrag mv.

14.2.5 Meddelelse om ny bruger

Ejendommens ejer skal med mindst 10 dages varsel skriftligt underrette vandforsyningen om ny

brugers overtagelse af en enhed. Ved manglede underretning hæfter ejendommens ejer for

enhedens driftsbidrag

14.2.6 Åbne for vandet til ny bruger

Når en ny bruger overtager en enhed, skal vandforsyningen åbne for vandet.

14.2.7 Ejendommens ejers hæftelse for driftsbidrag

Ejendommens ejer hæfter for driftsbidrag i enheder, hvor der ingen bruger er, for fællesforbrug

samt for eventuelt spild fra jordledninger eller andre vandinstallationer inden brugernes

vandmålere

15. Straffebestemmelser

15.1 Bødestraf efter vandforsyningslovens § 84

Anlæg af vandledninger i strid med vandforsyningsplaner, jf. § 14 a, stk. 1, straffes med bøde, jf.

vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 1

Efter vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 1, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af

vandforsyningslovens krav om, at vandinstallationer i de enkelte ejendomme skal udføres og

benyttes på en sådan måde, at der ikke opstår fare for forurening af vandet eller på anden måde

voldes ulemper, og at ejeren skal lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningen

pålægger i den anledning, samt at ejeren skal sørge for at holde vandinstallationerne forsvarligt

ved lige og afhjælpe enhver mangel snarest, jf. lovens § 50.

Spild af vand eller brug af vand til andre formål og i større mængder end tilladt, jf.

vandforsyningslovens § 51, stk. 1, kan også straffes med bøde.

Endvidere kan der efter vandforsyningslovens § 84, stk. 2, straffes med bøde, ved undladelse af at

efterkomme et kommunalbestyrelsens påbud eller forbud efter loven, herunder et påbud om at

berigtige et ulovligt forhold.

Følgende punkter i regulativet indeholder regulering, hvor overtrædelse eller tilsidesættelse vil

kunne straffes med bøde efter vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 1 og 4. Det drejer sig om

Side 30

punkterne 5.1, 5.5, 6.4, 7.3, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 9.2, 1.

punktum, 9.3, 9.8, 9.10, 10.1 samt 11.4

Der kan endvidere fastsættes bødestraf for at modvirke adgang til en ejendom dvs. adgang til

uden retskendelse at foretage undersøgelser til brug for beslutninger i henhold til

vandforsyningsloven eller regulativet. Vandforsyningslovens § 64 giver kommunalbestyrelsen ret

til adgang uden retskendelse mod forevisning af legitimation. Samme ret gælder for personer, som

kommunalbestyrelsen har bemyndiget til adgang uden retskendelse mod forevisning af

legitimation, jf. lovens § 64.

15.2 Bødestraf for uautoriseret arbejde på vandinstallationer

Den, der uden at være berettiget dertil, udfører arbejde ved vandinstallationer og ledninger m.v.,

som er omfattet af bestemmelserne i § 5, i lovbekendtgørelse nr. 401 af 28. april 2014 om

autorisation af virksomheder på el- vvs- og kloakinstallationsområdet, straffes med bøde efter

lovens § 36.

På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af virksomheder eller personer,

som efter loven ikke er berettiget til det.

15.3 Bødestraf efter bekendtgørelse om kontrol med vandmålere

Ejere og brugere, som foretager indgreb i målere, der er omfattet af bestemmelserne i

Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006 om kontrol med vandmålere,

der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, bryder plomben eller på anden måde

påvirker målerens korrekte funktion, straffes med bøde efter bekendtgørelsens § 27.

På samme måde straffes overtrædelse af regulativets 11.3.

16. Klageregler

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence - og

Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Indgiver kunden en

klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100 kr. Er der ikke fundet en mindelig løsning

ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Beløbet

tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte

beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse

for indbringelse af klager.

Side 31

17. Ikrafttrædelse

Dette regulativ træder i kraft den 18.08.2016

Samtidig ophæves det tidligere regulativ af 28. maj 2008

Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af

vandforsyningsloven.

Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod dette regulativ, kan umiddelbart

indarbejdes.

re info følger