Aflæsning af vandmålere

Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt. (31. december.)

Vandværket aflæser vandmålere D: 30-6 & 31-12 2.

Ved flytning er det meget vigtigt at give værket besked, om målerstand og ny ejers navn.

( husk værket udfærdiger ikke flytteopgørelser, det skal ske over refutions opgørelse )

Ny ejer hæfter for forbruget på ejendommen.

Læs under vandmålere om de nye vandmålere med fjernaflæsning 


Check hanen før måleren

Den hane/ventil, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler.

Kan ventilen/hanen ikke lukkes, bør tilkaldes en blikkenslager, så ventilen virker, før der laves aftaler med vandværket om målerudskiftninger.

Vandværket har ikke ansvar for rørinstallationer på ejendomme og må derfor ikke reparere sådanne ventiler.

Placering af vandmåler
Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren.

Ved opsætning og reparation af vandmålere skal det være muligt for vandværkets ansatte at kunne manøvre rundt og anvende værktøj. Der må således ikke opsættes møbler, tanke eller andre genstande inden for disse mål.

Allerede etablerede vandmålere kan dog undtages for disse regler. Det er til enhver tid vandværket som kan afgøre, hvorvidt en vandmåler sidder korrekt. Spørgsmål til opsætning kan rettes til.


Udskiftning af vandmåler

I henhold til nye regler må vandmålere, som benyttes til afregning af vandforbrug, ikke være over 9 år gamle, med mindre det ved stikprøvekontrol er påvist, at målerne stadig er præcise.

De vandmålere, som udtages til stikprøvekontrol, sendes til afprøvning på et akkrediteret laboratorium. Viser afprøvningen, at en vis procentdel af de udtagne målere ikke længere kan leve op til kravene for nøjagtighed, skal alle vandmålere af samme type udskiftes inden for en fastsat tidsfrist.
Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning

Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke installeres afkalkere eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren.


Vandmålere

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes, derfor skal der være opsat en vandmåler i hver enkelt ejendom. Vandmåleren skal være placeret lige ved vandledningens indføring på ejendommen - typisk i målerbrønd umiddelbart efter skel, eller i gamle installationer, i huset. Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. 

Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.

Alle nye etableringer vil blive placeret i en målerbrønd ved skel.
Såfremt en måler ønskes flyttet fra nuværende placering, vil det kun blive tilladt, såfremt den bliver placeret som ny etablering.

Kontakt kasserer for ny placering.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren.