Vandværkets seneste kvalitetskontrol

Se resultaterne fra den seneste udvidede lovpligtige kvalitetskontrol af drikkevandet fra vandværket.
Analyserapporten er udarbejdet af Eurofins Miljø A/S.

Seneste Analyserapport

Såfremt De har spørgsmål til resultaterne, er De altid velkommen til at rette henvendelse til vandværket.


Vandanalyse

Sådan læses en vandanalyse

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måler der regelmæssigt for.

Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet.


Indvindingsboringer

Vandværket har i alt 3 boringer hvorfra vi årligt må indvinde 170000 kbm. vand.

Vi indvinder ca. 133000 kbm. om året, hvoraf de ca. 128000 kbm. bliver sendt ud til forbrugerne.

Vandkvalitet og kontrol
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:
• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol.

Trods megen omtale af diverse lossepladser og andre måske forurenende tiltag,vi har i vores omegn,  har vi ingen problemer med kvaliteten af drikkevandet.

Vores parametre på pesticider, ligger langt under tilladte.

Se iøvrigt på siden med seneste kvalitets kontrol.